Vedenie UK navštívili predstavitelia Masarykovej univerzity v Brne

Vedenie Univerzity Komenského v Bratislave (UK) na čele s rektorom UK prof. RNDr. Karolom Mičietom, PhD., prijalo v stredu dňa 8. februára 2017 partnerskú delegáciu z Masarykovej univerzity v Brne (MU) vedenú rektorom MU doc. PhDr. Mikulášom Bekom, PhD.


Na stretnutí sa z vedenia UK ďalej zúčastnili aj prorektorka UK pre legislatívu prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., prorektorka UK pre medzinárodné vzťahy prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., prorektorka UK pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., prorektor UK pre rozvoj doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD., prorektor UK pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., prorektor UK pre informačné technológie doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD., a kvestorka UK Ing. Monika Tarabová. Členmi partnerskej delegácie vedenia MU boli okrem rektora MU aj prorektor MU pre akademické záležitosti prof. MUDr. Martin Bareš, PhD., prorektor MU pre internacionalizáciu doc. JUDr. Ivan Malý, CSc., prorektorka MU pre vonkajšie vzťahy doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, PhD., prorektorka MU pre rozvoj doc. PhDr. Markéta Pitrová, PhD., prorektorka MU pre záležitosti študentov prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., prorektor MU pre štúdium a informačné technológie Mgr. Michal Bulant, PhD., a kvestorka MU Mgr. Marta Valešová, MBA. K stretnutiu sa pripojila aj riaditeľka MU pre komunikáciu Mgr. Tereza Fojtová.

Zasadnutie vedení oboch partnerských univerzít sa nieslo v pracovnej, no priateľskej, ústretovej a otvorenej atmosfére predznamenávajúcej aj spoločné pripomenutie si 100. výročia vzniku Československa budúci rok a s ním súvisiacej prípravy spoločných osláv výročia vzniku oboch univerzít v roku 2019.

Predstavitelia oboch univerzít sa tiež vzájomne informovali o legislatívnom prostredí ich fungovania v oboch štátoch, napr. o aktuálnej príprave nového vysokoškolského zákona v SR, o agende kvality, akreditáciách a o pôsobení Národného akreditačného úradu v ČR, o systéme štátnych dotácií, podpory vedy a výskumu, ako aj o prepojení vedy a praxe a o postupe v ďalšej internacionalizácii či ďalších relevantných otázkach. Aj v súvislosti s procesom habilitácií sa obe vedenia zhodli na potrebe čo najlepších a najkvalitnejších hodnotiacich kritérií obhájiteľných v medzinárodnom priestore a vo svetovom kontexte.

Hostia informovali o pôsobení MU s výrazne veľkorysejšou štátnou dotáciou, ako je tomu v prípade UK, pričom nárastu kvality napomáha zmena systému financovania v ČR, ku ktorej zavedeniu prišlo pred piatimi rokmi a ktorá umožňuje nábor študentov na základe ich kvality a nie ich počtu. Každý rok sa môže počet študentov meniť o 10 percent bez vplyvu na výšku, resp. zníženie štátnej dotácie, čo MU využíva na medziročný pokles prijatých študentov o 10 percent. Z pôvodného počtu 43 000 študentov sa tak dostala k číslu 34 000 a tento stav chce stabilizovať pri počte 30 000 študentov.

Súčasťou stretnutia bola aj návšteva Vedeckého parku UK v bratislavskej Mlynskej doline.

PhDr. Mgr. Branislav Slyško