V Bratislave sa stretli rektori dunajského regiónu

Univerzita Komenského v Bratislave hostí v dňoch 7. – 9. novembra 2018 každoročné rokovanie Dunajskej rektorskej konferencie (DRC), ktorá združuje takmer 70 univerzít podunajského regiónu. Konferencia sa venuje univerzitám ako centrám regionálneho rozvoja. UK je hostiteľom konferencie s tradíciou od roku 1983 po štvrtýkrát.


Výročnú konferenciu otvoril v Rektorskej sieni UK dňa 8. novembra 2018 rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., ktorý je zároveň podpredsedom DRC. „Som hlboko presvedčený, že naša spolupráca vo vzdelávaní, vede a výskume, ako aj výmena myšlienok v rámci univerzít dunajského regiónu zohráva významnú a možno aj rozhodujúcu rolu v rozvoji nášho spoločného regiónu s obrovským inovatívnym potenciálom,“ povedal zástupcom univerzít rektor UK.

Z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR prišiel generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Mgr. Jozef Jurkovič. Účastníkov virtuálne prostredníctvom videa privítal aj podpredseda Európskej komisie JUDr. Maroš Šefčovič, PhD.

Vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR doc. RNDr. Ladislav Miko, PhD., vyzdvihol tému konferencie a uviedol, že univerzity prispievajú k regionálnemu rozvoju vo všetkých oblastiach. Ďalej priblížil európsku stratégiu pre Dunajský región a ďalšie projekty EK, z ktorých môže DRC profitovať ako štrukturálne fondy, Kohézny fond, predvstupové fondy, Horizont 2020, Life+, Interreg a iné. Zdôraznil, že financií je dostatok, avšak chýbajú dobre pripravené projekty, hoci ich počet pomaly narastá.

Predseda DRC, rektor Dunajskej univerzity Krems Mgr. Friedrich Faulhammer sa poďakoval UK ako hostiteľovi, priblížil históriu DRC aj výročných konferencií, niektoré z európskych projektov na podporu regionálneho rozvoja a zdôraznil potrebu univerzitnej spolupráce na prospech rozvoja nielen dunajského regiónu, ale aj Európy.

Na záver boli udelené ocenenia Danubius Award & Danubius Young Scientist Award. V piatok 9. novembra 2018 sa uskutočnilo Generálne zhromaždenie DRC, na ktorom bolo zvolené nové predsedníctvo Dunajskej rektorskej konferencie na ďalšie dva roky v zložení: predsedníčka DRC – rektorka Univerzity Belehrad Ivanka Popović, podpredseda DRC – rektor Dunajskej univerzity Krems Friedrich Faulhammer a podpredseda DRC rektor Andrášiho univerzity v Budapešti Dietmar Meyer. Rektor F. Faulhammer ešte v pozícii predsedu DRC, nová predsedníčka DRC Ivanka Popović aj končiaci čestný predseda DRC (bývalý rektor Univerzity Loránda Eötvösa  v Budapešti) sa poďakovali Univerzite Komenského v Bratislave ako hostiteľovi Dunajskej rektorskej konferencie 2018. Hostiteľom budúcoročnej Výročnej konferencie a Generálneho zhromaždenia DRC bude Polytechnická univerzita v Bukurešti.