Uznávaný svetový mineralóg prof. Emil Makovický čestným doktorom Univerzity Komenského

Bratislava 24. mája 2017: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) dnes udelila v poradí 121. čestný titul Doctor honoris causa (Dr. h. c.). Počas slávnostného ceremoniálu v Aule UK si ho prebral svetový odborník v oblasti mineralogických vied prof. RNDr. Emil Makovický, Ph.D.


Profesor Makovický, ktorý v roku 1962 absolvoval vysokoškolské štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK), pôsobí v súčasnosti ako emeritný profesor na Univerzite v Kodani. Patrí k svetovo uznávaným odborníkom v oblasti modernej kryštalografie, ktorí sa významne zaslúžili o rozvoj kryštalografického výskumu minerálov a jeho aplikácie v geológii.

„Mineralógia nie je iba zbieranie pekných minerálov alebo služba banskému priemyslu. Mineralógia zahŕňa chemický a štruktúrny popis minerálov alebo analogických syntetických fáz, štúdium ich fázových diagramov, termodynamiky a fyzikálnych vlastností, ktoré môžu mať prípadne i praktické využitie,“ približuje svoju prácu čestný doktor UK prof. Makovický, ktorý sa preslávil detailným výskumom kryštálových štruktúr sulfosolí. Vypracoval modulárnu klasifikáciu založenú na archetypových štruktúrnych motívoch. Jej platnosť aj pre iné oxysoli sa potvrdila výskumom v mnohých iných svetových laboratóriách. Metódy experimentálnej mineralógie použil najmä pri syntetizovaní minerálov tetraedritovej skupiny a simulovaní vzniku minerálov platinovej skupiny prvkov. Poznatky o fázových vzťahoch v týchto zložitých systémoch sa využili pri tvorbe modelov ložísk nerastných surovín. V aplikovanej sfére sa zaoberal aj archeometrickým štúdiom keramiky, cementu či zvetrávania historických budov.

Vedecké úspechy čestného doktora UK vyzdvihol vo svojom príhovore aj rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.: „Prínos profesora Makovického presahuje nielen hranice rodného Slovenska, ale aj Dánska – krajiny, ktorá sa stala jeho novým vedeckým pôsobiskom. Jeho aktivity prispeli vo významnej miere k tomu, že Katedra mineralógie a petrológie Prírodovedeckej fakulty UK sa opäť stala strediskom špičkového mineralogického výskumu v európskom kontexte.“

Profesor Makovický je autorom, resp. spoluautorom viac ako 230 vedeckých štúdií v prestížnych vedeckých časopisoch po celom svete. „Jeho práce nachádzajú odozvu u odborníkov v podobe citácií, ich počet sa k dnešnému dňu zastavil na čísle 2597 a h-index na hodnote 27,“ uviedol dekan PriF UK doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.


***
Univerzita Komenského v Bratislave udeľuje čestnú hodnosť Doctor honoris causa domácim a zahraničným osobnostiam, ktoré významnou mierou prispeli k rozvoju vzdelania, vedy, kultúry, demokracie, všeľudských hodnôt a osobne sa pričinili o pokrok ľudskej civilizácie šírením vzdelanosti a humanizmu.

Emil Makovický sa stal 121. držiteľom čestného titulu UK. Medzi osobnosti, ktorým ho univerzita doposiaľ udelila, patria napríklad generálny tajomník OSN Pan Ki-mun (2015), významný svetový mikrobiológ Ján Vilček (2014), držiteľ Nobelovej ceny za chémiu Gerhard Ertl (2009) či 14. dalajláma a nositeľ Nobelovej ceny za mier Tenzin Gyatso (2000).

***

Viac fotografií nájdete na Facebooku UK.