Univerzita Komenského sa bude s Klubom 500 podieľať na návrhu téz reformy slovenského školstva

Dňa 25. januára 2018 sa stretli predstavitelia Klubu 500 so zástupcami ôsmich vybraných univerzít, medzi ktoré patrí aj Univerzita Komenského v Bratislave (UK). Predmetom rokovania bolo napĺňanie jednotlivých úloh a záväzkov Memoranda o spolupráci a diskusia k ďalšiemu smerovaniu vysokého školstva na Slovensku.


Členovia Klubu 500 jednotlivým vysokým školám odovzdali zoznamy tém diplomových a dizertačných prác, na ktorých sú pripravení spolupracovať s vybranými vysokými školami v rámci svojich spoločností. Cieľom je poskytnúť študentom zmysluplné témy, ktoré prispejú k ich osobnému a profesionálnemu rastu.

"Súčasné nastavenie financovania vysokých škôl nie je žiadnym spôsobom previazané na uplatniteľnosť absolventov vo vyštudovanom odbore a normatív na študenta nezohľadňuje materiálovú náročnosť jednotlivých študijných odborov," informoval výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor, pričom vyzdvihol profesionálny prístup rektorov vybraných univerzít.

Klub 500 v súčasnosti spolu s vybranými univerzitami pripravuje tézy na pravidelné stretnutia a diskusie s politickými stranami, aby sa súčasný nepriaznivý stav zmenil.

***

Členovia Klubu 500 majú záujem o zlepšenie komunikácie s vybranými univerzitami a sú pripravení s univerzitami zlepšovať vybavenosť a zabezpečovať financie pre skvalitnenie prípravy absolventov, ktorí sú veľmi potrební pre prax. Za týmto účelom bolo v októbri 2017 uzatvorené Memorandum o spolupráci s predstaviteľmi Univerzity Komenského, Slovenskej technickej univerzity, Ekonomickej univerzity, Technickej univerzity vo Zvolene, Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a Žilinskej univerzity.