Univerzita Komenského podpísala memorandum Digitálnej koalície

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) zastúpená prorektorom UK doc. RNDr. Danielom Olejárom, PhD., podpísala dňa 26. septembra 2017 memorandum Digitálnej koalície.


Univerzita Komenského v súlade s cieľmi Digitálnej koalície stanovenej v memorande:
- bude vyvíjať postupy a metodiky vzdelávania využívajúce digitálne informačné a komunikačné technológie (IKT);
- bude organizovať súťaže na rozvoj informatického myslenia žiakov a študentov a identifikáciu a podchytenie talentovaných študentov;
- bude učiť súčasných aj budúcich učiteľov používať digitálne IKT vo vzdelávaní;
- bude pripravovať a otvárať nové informatické špecializácie a medziodborové študijné programy;
- pripraví obsahovo aj metodicky postgraduálne vzdelávanie v informačnej bezpečnosti;
- bude propagovať štúdium informatických disciplín;
- bude vypracovávať analýzy, expertízy pre potreby štátnych orgánov v oblastiach vzdelávania, informatizácie spoločnosti, informačnej bezpečnosti.

Memorandum okrem UK podpísali: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu; IT Asociácia Slovenska; Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR; Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR; Ministerstvo hospodárstva SR; Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu; Štátny inštitút odborného vzdelávania; Centrum vedecko-technických informácií SR; Združenie miest a obcí Slovenska; Republiková únia zamestnávateľov; Cisco Systems Slovakia; Microsoft Slovakia; T-Systems Slovakia; Soitron; Slovenská technická univerzita v Bratislave; Žilinská univerzita v Žiline; Technická univerzita v Košiciach; Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy; Zastúpenie Európskej komisie v SR a Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove.

Memorandum členov Digitálnej koalície - plné znenie (pdf súbor)