Tandem s Nemeckom - pre študentov UK

Tandem Bratislava – Regensburg / Regensburg – Bratislava 2018 je projekt medziuniverzitnej spolupráce Univerzity Komenského a Univerzity v Regensburgu. Prihlásiť sa môžu študenti všetkých fakúlt UK a všetkých študijných programov.


Milé študentky UK, milí študenti UK,
chcete spoznať nemeckú kultúru? Využite jedinečnú príležitosť a zapojte sa do Tandemu s Nemeckom!

Tandem sa skladá z dvoch častí: v marci strávia študenti z Univerzity v Regensburgu jeden týždeň v Bratislave a na prelome mája a júna budú študenti Univerzity Komenského cestovať do Regensburgu.

Počas Tandemu majú študenti za úlohu s pomocou tandemového partnera z hosťujúcej krajiny získavať informácie na vybranú výskumnú tému týkajúcu sa Nemecka (Regensburgu), resp. Slovenska (Bratislavy). Študenti si témy vyberajú sami – môžu sa týkať rôznych oblastí: vzdelávania, športu, vedy, náboženstva, histórie, kultúry, sociálnej problematiky atď. Pri výskume sa kladie dôraz na priamy kontakt s ľuďmi. Jeho súčasťou je v závislosti od spracúvanej témy návšteva škôl, domovov dôchodcov, firiem, stretnutia a rozhovory s režisérmi, manažérmi, umelcami a pod.

Pred návštevou hosťujúcej krajiny tandemoví partneri prostredníctvom emailov plánujú a konzultujú priebeh výskumu. Komunikácia medzi nimi prebieha v nemčine alebo v angličtine. Počas návštevy Bratislavy pomôže študent UK svojmu tandemovému partnerovi z Regensburgu získať informácie k jeho výskumnej téme a počas návštevy Regensburgu si úlohy vymenia, študenti Univerzity v Regensburgu budú pomáhať študentom UK s ich výskumom.

Každý študent napíše o výsledkoch svojho výskumu krátku správu, ktorá bude publikovaná v tandemovom zborníku. Pre študentov bude počas návštevy hosťujúcej krajiny pripravený aj bohatý kultúrny program.

Študenti sa môžu prihlásiť do 8. decembra 2017 zaslaním vyplneného prihlasovacieho formulára a životopisu koordinátorke projektu Mgr. Zuzane Omar Hargašovej, PhD., na emailovú adresu zuzana.hargasovauniba.sk.

Prihlasovací formulár, ďalšie informácie o projekte a fotodokumentácia priebehu projektu Tandem 2018