Stanovisko rektorov výskumných univerzít k Operačnému programu Výskum a inovácie

Vítame, že riadiaci orgán začal kontrolu procesu hodnotenia projektov predložených v rámci výzvy Dlhodobý strategický výskum (DSV) vrátane výberu hodnotiteľov.


Sme presvedčení, že práve „oprava“ hodnotiaceho procesu je jediným možným spôsobom, ako naplniť ciele výzvy, operačného programu i Stratégie inteligentnej špecializácie, a tak zachrániť nielen predmetnú výzvu, ale aj samotný Operačný program Výskum a inovácie v hodnote 2,2 miliardy eur pre Slovensko.

Výzva DSV je totiž z hľadiska čerpania eurofondov na vedu kľúčová, keďže čerpanie celého operačného programu značne mešká. Ak sa neodstránia pochybnosti a v krátkom čase sa nespustí čerpanie, Európska komisia môže pristúpiť k zníženiu objemu financií určených na vedu a výskum. A to by nebolo dobré.


V Bratislave 27. 7. 2017
            
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.                    
rektor UK v Bratislave    

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
predseda SAV
            
prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.                
rektor STU v Bratislave        

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.
rektor TUKE
                
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.                   
rektor UPJŠ v Košiciach

Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
rektorka ŽU v Žiline
            
Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.                     
rektorka UVLaF v Košiciach    

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.
rektor TU v Zvolene

Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
rektor SPU v Nitre