Stanovisko k zmiešaným bunkám vo VŠ meste Ľ. Štúra - Mlyny

Bratislava 5. októbra 2018: Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, prorektorka UK pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., Vysokoškolské mesto Ľudovíta Štúra – Mlyny a Centrum informačných technológií UK vydali spoločné stanovisko k problematike zmiešaných buniek v ubytovacom zariadení univerzity. Uvádzame ho v plnom znení.


Univerzita Komenského v Bratislave každý rok modernizuje ubytovacie služby a nastavuje ich tak, aby vyhovela čo možno najväčšiemu počtu žiadateľov o internátne bývanie. Tento postup volí v súlade s legislatívou SR a vnútorný systém nastavuje tak, aby bol podľa možností zachovaný rovnaký prístup ku všetkým žiadateľom.

Zmiešané bývanie osôb rozličného pohlavia na jednej izbe nastáva výlučne na základe podania špeciálneho druhu žiadosti, ktorá obsahuje prejavenie súhlasu z oboch strán. Po vyhodnotení nároku na pridelenie ubytovania si následne takíto žiadatelia vyberajú spoločnú izbu cez interaktívne rozhranie elektronického ubytovacieho systému. Nie je teda možné, aby boli dve navzájom cudzie osoby takýmto spôsobom ubytované spoločne proti svojej vôli.

Časť ubytovacej kapacity univerzity je štruktúrovaná do tzv. bunkového systému, kde dve až štyri izby zdieľajú spoločnú hygienickú a sociálnu jednotku. Na tejto kapacite v minulých rokoch univerzita umožňovala ubytovaným požadovať čisto mužskú či ženskú bunku (teda všetky bunky na izbe obsadené jedným pohlavím), alebo považovať bunku za zmiešanú a umožniť na nej ubytovanie mužov aj žien zároveň. Akonáhle je na čisto mužskej či čisto ženskej bunke obsadené čo i len jediné miesto, je táto zneprístupnená žiadateľom iného pohlavia, aj keby to znamenalo nemožnosť im prideliť ubytovanie. Takýmto spôsobom bolo v minulých rokoch zablokovaných každý rok minimálne sto lôžok. Ide pritom o kapacitu, ktorá je pre žiadateľov atraktívna a dožadujú sa možnosti bývať na nej – nemožnosť jej obsadenia bola v minulých rokoch častým predmetom sťažností zo strany študentov aj ich rodičov.

Aby sa zabránilo výskytu tohto javu, pristúpila Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave v tomto roku k zrušeniu možnosti vyžadovať pri podaní žiadosti čisto mužskú, resp. čisto ženskú bunku v objektoch Manželské internáty a Výškové bloky Vysokoškolského mesta Ľudovíta Štúra – Mlyny UK. Tým sa sprístupnila možnosť bývať na bunkovej kapacite väčšiemu množstvu žiadateľov, zvýšila sa miera obsadenia kapacity žiadateľmi a zároveň sa zrovnoprávnili podmienky prístupnosti bunkovej kapacity obzvlášť v prípade fakúlt, ktoré majú veľkú nerovnováhu zastúpenia pohlaví v radoch svojich študentov. O zmene boli žiadatelia informovaní vopred v pre nich pripravených materiáloch (strana 9), ako aj vizuálne upozornení pri výbere izby v interaktívnom rozhraní (zmiešané bunky sú vyznačené inou farbou). Obvinenia, že šlo o neohlásenú či svojvoľnú zmenu v procese, alebo že ubytovaní nemali možnosť sa o nej dozvedieť inak ako pri prvom fyzickom stretnutí s ostatnými obyvateľmi svojej bunky, považujeme teda za neprimerané.

Na tomto mieste je potrebné podotknúť, že situácia pri bývaní na zmiešanej bunke nie je z hľadiska súkromia či mravov principiálne odlišná od bývania na kapacite, ktorá má spoločné hygienické a sociálne jednotky pre celé poschodie (tzv. Átriové domčeky). Tieto kapacity a spôsob fungovania na nich existujú od roku 1977 a ich existencia je celospoločensky akceptovaná. Pre študentov, ktorí považujú takýto druh ubytovania za neprijateľný, existuje, samozrejme, možnosť bývania mimo univerzitou poskytovaných kapacít.