Štúdia Centra edukačného manažmentu (CEM) o absolventoch vysokoškolského štúdia

Centrum edukačného manažmentu (CEM) – pracovisko Fakulty managementu Univerzity Komenského vydalo štúdiu o absolventoch druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania.


Bakalársky titul je pre drvivú väčšinu vysokoškolákov na Slovensku len tranzitným a nie konečným stupňom kvalifikácie. Podiel magistrov a inžinierov v demografickom ročníku (23 – 28 rokov) prekračuje 35 %. V priemere krajín OECD (27 sledovaných) tvorí pritom len 15 % a v priemere krajín EÚ (22 sledovaných) 17 %. Nad úroveň 20 % sa podiel absolventov druhého stupňa štúdia (magisterského, inžinierskeho) medzi všetkými sledovanými vyspelými krajinami OECD a EÚ dostáva iba v piatich krajinách, a to vo Fínsku, v Dánsku, na Islande a v Českej republike.  Do tejto skupiny patrí Slovensko, vedie však rebríček v danej štatistike s viac ako 10 % odstupom. Bez započítania slovenských absolventov vysokých škôl v zahraničí.

Strategické zmeny vo vysokom školstve, ktoré sú aktuálne predmetom odbornej aj širokej verejnej diskusie, by mali podľa CEM popísanú situáciu intenzívnejšie reflektovať. Slovenské vysoké školstvo sa touto charakteristikou vyčleňuje z trendov vo vyspelých krajinách v priestore EHEA (European Higher Education Area). Dopady sú, samozrejme, v rovine devalvácie hodnoty diplomov absolventov na pracovnom trhu a tiež v rovine účelnosti využitia vynaložených prostriedkov na vysoké školstvo. Príčiny vzniknutého stavu je potrebné podľa CEM hľadať v legislatívnom a finančnom rámci riadenia vysokého školstva, rovnako ako v systéme riadenia kvality, vrátane akreditačných procesov. Problémom je absencia motivačných faktorov k zmene tak na strane vysokých škôl, ako aj pracovného trhu, ktorý nie je pripravený bakalárov so súčasným kvalifikačným profilom vo väčších počtoch prijímať.

Materiál CEM s porovnávacími štatistikami a interpretáciou súvislostí pre diskutované návrhy Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania – Učiace sa Slovensko TU alebo TU.

 

Kontakt pre doplňujúce informácie:

Centrum edukačného manažmentu FM UK

Peter.Obdrzalek@fm.uniba.sk

Mobil: 0905 643 786