Rektor UK prijal nového ukrajinského veľvyslanca v SR

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., dňa 12. apríla 2017 prijal nového mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Ukrajiny v SR Jurija Jurijoviča Mushku, ktorý odovzdal poverovacie listiny prezidentovi Andrejovi Kiskovi 8. februára 2017. Ukrajinského veľvyslanca sprevádzala 1. tajomníčka Veľvyslanectva Ukrajiny v Bratislave Svitlana Honcharevska.


Spoločne diskutovali o možnosti vytvorenia Kabinetu ukrajinského jazyka na Katedre  ruského jazyka a východoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty UK v prípade dostatočného počtu záujemcov o takéto štúdium, pričom veľvyslanec Jurij Mushka ponúkol možnosť zabezpečenia ukrajinského jazykového lektora.

Rektor UK prof. Karol Mičieta informoval svojho hosťa o účasti UK na nadchádzajúcom letnom veľtrhu stredoškolských študentov v Kyjeve a Ľvove s perspektívou štúdia ukrajinských študentov na Univerzite Komenského a dohodli sa na spolupráci pri identifikovaní študijných odborov, o ktoré by mali ukrajinskí študenti záujem. Hovoril aj o doterajších individuálnych pracovných vzťahoch vedcov UK s ukrajinskými partnermi realizovaných predovšetkým na osobnej báze a o spolupráci v literárno-prekladateľskej oblasti (napr. v rámci projektu EÚ venovanom súčasným literatúram krajín Východného partnerstva).

Rektor UK prof. Karol Mičieta ako podpredseda predsedníctva Dunajskej rektorskej konferencie (DRC) tiež oboznámil veľvyslanca Jurija Mushku s činnosťou DRC, na ktorej sa zúčastňuje aj rektor Užhorodskej národnej univerzity prof. Volodymyr Ivanovič Smolanka, DrSc.

PhDr. Mgr. Branislav Slyško