Rektor UK podpísal memorandum o spolupráci univerzít a štátnej správy

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini a rektori Univerzity Komenského, Slovenskej technickej univerzity a Ekonomickej univerzity podpísali dňa 9. februára 2017 Memorandum o spolupráci. Spoločné programy a projekty univerzít a štátnych orgánov budú orientované na kohéznu politiku EÚ, investície, informačno-komunikačné technológie a výskum verejnej správy, s cieľom zvýšiť kvalitu a flexibilitu reagovania vzdelávacieho systému na požiadavky praxe, podporiť prílev kvalifikovaných absolventov, ako aj efektívne realizovať vedecké výsledky a využívať odborné kapacity univerzít.


Snaha naštartovať spoluprácu medzi orgánmi štátnej správy a akademickou obcou a realizovať spoločné programy a projekty je vedená najmä záujmom zvyšovať efektívnosť výskumu, zlepšovať praktické skúsenosti absolventov a celkovo pozdvihnúť atraktívnosť vysokoškolského štúdia na Slovensku, ale aj reflektovať prognózy budúceho vývoja a priority zamerané na dosahovanie stabilného a udržateľného rozvoja slovenskej spoločnosti priamo vo vzdelávacom systéme pri príprave ľudských zdrojov, a to aj pre verejnú a štátnu správu.

„Tak, ako súkromné firmy pracujú so študentmi stredných a vysokých škôl a už počas štúdia odchytávajú tých najlepších, rovnako sa musí správať aj štát. Už na škole musíme podchytiť šikovných mladých ľudí, ktorí majú záujem sa podieľať na správe vecí verejných, na riešení zložitých úloh v oblasti fondov Európskej únie či informatizácie,“ uviedol vicepremiér Ing. Peter Pellegrini po podpise.

Signatári memoranda budú spolupracovať pri vytvorení platformy pre motivačné nástroje na štúdium prioritných odborov a pri efektívnej realizácii vedeckých výsledkov týchto odborov, ako aj využívať odborné kapacity univerzít v jednotlivých oblastiach.

„Aj Univerzita Komenského a jej fakulty vo všetkých svojich oblastiach intenzívne rozvíjajú spoluprácu s praxou a orientujú sa na aktuálne celospoločenské výzvy. Memorandum je predpokladom efektívnejších riešení reálnych potrieb našej spoločnosti,“ konštatoval rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Spolupráca je memorandom vymedzená do troch oblastí. Prvá oblasť sa týka kohéznej politiky EÚ, v rámci ktorej bude možné pripravovať mladých odborníkov s potenciálom prinášať inovatívne riešenia a uplatňovať integrovaný prístup v problematike regionálnej politiky, ako aj analýzy investičných projektov s dôrazom na dosahovanie maximálnej hodnoty za vynaložené verejné prostriedky. Druhá oblasť je orientovaná na informačné a komunikačné technológie a možnosti ich riešenia v súlade s koncepciami inteligentného priemyslu Industry 4.0 a potrebami EÚ. Projekty spolupráce budú taktiež zamerané na podporu európskeho digitálneho hospodárstva a jednotný digitálny trh. V poslednej, tretej oblasti, bude spolupráca prebiehať v rovine výskumu verejnej správy, ktorý vychádza z analýzy slovenského legislatívneho prostredia a súčasne preberá aj príklady dobrej praxe zo zahraničia. Hlavnou výzvou v tejto oblasti je najmä hľadanie možností a riešení prieniku verejného záujmu a ekonomicky udržateľného rozvoja. V nadväznosti na oblasť IKT sa aplikovaný výskum zameria aj na návrhy zlepšení prístupu k online službám.