Promócia vedeckej publikácie Historia Scepusii, vol. 2

5. septembra 2017 (utorok) o 10.00 hod., Rektorská sieň Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6


V utorok 5. septembra 2017 o 10.00 hod. sa v Rektorskej sieni UK uskutoční slávnostná promócia vedeckej publikácie Historia Scepusii, vol. 2. Editormi druhej časti kolektívneho diela sú prof. Martin Homza Dr., vedúci Katedry slovenských dejín Filozofickej fakulty UK, a prof. Stanisław A. Sroka, prodekan Fakulty histórie Jagelovskej univerzity v Krakove.

Publikácia Historia Scepusii, vol. 2 vznikla v rámci medzinárodného projektu Syntézy dejín Spiša. Toto monumentálne dielo podáva komplexné, ucelené a syntetizujúce dejiny Spiša, regiónu v mnohých ohľadoch špecifického, jedinečného i komplikovaného. Popri úvodných syntetizujúcich kapitolách Ivana Mrvu (1526 – 1770), Františka Žifčáka (1770 – 1849) a Artura Patka (1849 – 1918) kniha obsahuje podrobne analyticky spracované parciálne témy súvisiace s dejinami správy Spišskej stolice, s cirkevnými dejinami, s rozvojom umenia a materiálnej kultúry. Titul má plnofarebnú tlač, 779 obrázkov, 33 máp, literatúru, tabuľky, index.