Prof. Martin Homza z Filozofickej fakulty UK predstavil vedecké dielo o histórii Spiša

V Rektorskej sieni Univerzity Komenského v Bratislave (UK) sa dňa 5. septembra 2017 uskutočnila slávnostná promócia monumentálneho vedeckého diela Historia Scepusii, vol. 2: Dejiny Spiša od roku 1526 do roku 1918. Na podujatí sa zúčastnili predstavitelia univerzity, zástupcovia zahraničných zastupiteľstiev, ministerstva školstva, ako i ďalší významní hostia.


Publikácia vznikla v rámci medzinárodného projektu Syntézy dejín Spiša, a to na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o cezhraničnej spolupráci. Toto veľkolepé dielo podáva komplexné, ucelené a syntetizujúce dejiny Spiša, regiónu v mnohých ohľadoch špecifického, jedinečného i komplikovaného. Popri úvodných syntetizujúcich kapitolách kniha obsahuje podrobne analyticky spracované parciálne témy súvisiace s dejinami správy Spišskej stolice, s cirkevnými dejinami, s rozvojom umenia i materiálnej kultúry.

Publikácia nadväzuje na prvý diel z roku 2009, ktorý mapuje dejiny Spiša od najstarších čias až do roku 1526. Editormi druhej časti kolektívneho diela sú prof. Mgr. Martin Homza, PhD., vedúci Katedry slovenských dejín Filozofickej fakulty UK, a prof. Stanisław A. Sroka, prodekan Fakulty histórie Jagelovskej univerzity v Krakove.

Ako uvádza editor diela prof. Martin Homza, základnými znakmi predkladanej knihy sú objektivita a vedeckosť, ktorá je spojená s požiadavkou populárneho podania histórie Spiša. Kniha ponúka čitateľovi významný počet pôvodných prekladov, najmä latinských, nemeckých či slovenských, alebo poľských prameňov priamo v texte, ako aj bohatý obrazový materiál (779 obrázkov a 33 máp). Z medzinárodného hľadiska je kniha reprezentatívnym projektom spoločných dejín dvoch európskych národov, hoci v tomto prípade len jedného prihraničného regiónu.

Okrem renomovaných autorov, akými sú zo slovenskej strany napríklad František Žifčák, Ivan Mrva, Martin Homza a Diana Duchoňová, editori postavili svoj autorský kolektív aj na mladých a perspektívnych historikoch overených z predchádzajúcej spolupráce. Z medzinárodného hľadiska sa do projektu okrem poľských vedcov zapojili aj autori z Maďarska a Nemecka.

"Výnimočná publikácia Dejiny Spiša je úspešným a nasledovaniahodným príkladom spolupráce našich a poľských historikov. Vnímam ju nielen ako cenný a zaujímavý dokument vzájomných historických vzťahov našich národov, ale aj ako jedinečnú prezentáciu fenoménu slovensko-poľskej blízkosti. Výklad našich spoločných dejín nás tak nielen zbližuje, ale tiež naviguje k súčasnej a budúcej  spolupráci," uviedol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., ktorý publikácii zaželal šťastnú cestu k čitateľom.

"Ako zástupca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR by som rád ocenil výsledok niekoľkoročnej náročnej práce a niekoľkoročného náročného úsilia slovenských i poľských historikov, ale zároveň aj iných vedeckých a odborných kapacít zo Slovenska a Poľska," zdôraznil na slávnostnom podujatí generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR PhDr. Marek Moška.