Prednáška: Evolúcia minerálov

Dňa 17. apríla 2019 (streda), o 14.30. hod., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK), B1-322 (PLUS), Ilkovičova 6, Bratislava


Pozývame vás na prednášku na tému evolúcia minerálov, ktorá sa bude konať dňa 17. apríla 2019 o 14.30 hod. na PriF UK. Prednášateľom je prof. Pavel Uher z Katedry mineralógie a petrológie PriF UK.

Druhová rozmanitosť minerálov - vyše 5300 dnes známych minerálnych druhov - je výsledkom zložitého geologického vývoja našej planéty, resp. iných vesmírnych telies od ich vzniku po súčasnosť. Minerály, podobne ako živé organizmy, prešli evolúciou, počas ktorej rástla ich druhová diverzita a komplexnosť, v tesnej interakcii s litosférickými endogénnymi a exogénnymi geologickými procesmi, ako aj vyvíjajúcou sa hydrosférou, atmosférou a biosférou. Nárast počtu minerálov a ich evolúcia v čase nie je kontinuálna, ale prebieha v nepravidelných skokoch v závislosti najmä od geologických a biologických faktorov (vývoj kontinentov a oceánov, evolúcia organizmov).