Pozvánka na 18. riadne zasadnutie Akademického senátu UK

Dňa 17. októbra 2018 (streda) o 14.00 hod., Auditorium maximum Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, Bratislava


Pozývame vás na 18. riadne zasadnutie Akademického senátu UK, ktoré sa bude konať v stredu 17. októbra 201814.00 hod. v Auditoriu maximum Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (Šafárikovo námestie 6, Bratislava).

Návrh programu:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom a výpožičkou nehnuteľného majetku
 5. Dodatok č. 2 k Zásadám volieb do Akademického senátu UK
 6. Voľba zástupcu študentskej časti Akademického senátu UK do Študentskej rady vysokých škôl
 7. Doplňujúca voľba členov Volebnej a mandátovej komisie Akademického senátu UK
 8. Rôzne
 9. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK
 10. Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl
 11. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK
 12. Záver