Obhajoba dizertačnej práce Mgr. SIMONY KAPITÁŇOVEJ

Obhajoba dizertačnej práce sa bude konať dňa 30. júna 2020 o 13:00 hod. na EBF UK v Bratislave, Bartókova 8, Bratislava, miestnosť č. 268 – zasadacia miestnosť VR EBF UK.


11. 06. 2020 16.17 hod.

Vážené dámy, vážení páni,

v súlade s ustanovením § 54 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 40 ods. 10 Vnútorného predpisu č. 20/2017 Úplné znenie vnútorného predpisu č. 8/2013 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 až 4 (ďalej len „študijný poriadok“), pozývam Vás na

 

obhajobu dizertačnej práce

Mgr. Simony Kapitáňovej,

študentky dennej formy štúdia

v študijnom odbore teológia v študijnom programe evanjelická teológia

 

na tému

 

Apokalyptika ako významný zdroj židovského mysticizmu.

 

Obhajoba dizertačnej práce sa bude konať  dňa 30. júna 2020 o 13:00 hod. na EBF UK
v Bratislave, Bartókova 8, Bratislava, miestnosť č. 268 – zasadacia miestnosť VR EBF UK.

 

Predseda komisie:                  

Dr. h. c. prof. ThDr. Július Filo

Oponenti dizertačnej práce:              

prof. PhDr. ThDr. PaedDr. Imrich Peres, PhD.

prof. ThDr. ThBibl. Lic. Anton Tyrol PhD.

doc. Adam Mackerle, Th.D.

Školiteľ dizertačnej práce:    

doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD.

 

Dizertačnú prácu Vám po e-mailovom vyžiadaní sprístupníme na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave, Bartókova 8, Bratislava, 1. poschodie, miestnosť č. 159 (študijné oddelenie EBF UK v Bratislave; kontakt: mokosova@fevth.uniba.sk). V prípade záujmu o skúmanú problematiku a obhajobu dizertačnej práce možno podať najneskôr týždeň pred konaním samotnej obhajoby predsedovi komisie svoje vyjadrenie, alebo môžete svoje pripomienky predniesť ústne pri obhajobe.

 

S úctou

                                                                                  

                                                                          Mgr. Milan Jurík, PhD.

                                                                                      dekan