Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Michaely Prihracki

Obhajoba dizertačnej práce na tému "Božia milosť a Božia spravodlivosť v etike evanjelia podľa Matúša" sa koná v dňa 22. 8. 2022 o 9:30 hod. v zasadacej miestnosti Vedeckej rady EBF UK na Bartókovej 8 v Bratislave.


22. 08. 2022 09.30 hod.

OZNÁMENIE

V zmysle čl. 32 ods. 11 Vnútorného predpisu č. 20/2019 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave v znení neskorších dodatkov a v súlade § 54 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že dňa  22. augusta 2022  o 9:30 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady EBF UK, Bartókova 8, Bratislava, obhajoba dizertačnej práce Mgr. Michaely Prihracki

Téma dizertačnej práce: Božia milosť a Božia spravodlivosť v etike evanjelia podľa Matúša

Študijný program: evanjelická teológia

Študijný odbor: teológia

 

Predseda komisie:

prof. PaedDr.  PhDr. ThDr. Imrich Peres, PhD. 

 

Oponenti:

prof. ThDr. Pavel Hanes, PhD.

doc. Jíří Mrázek, Th.D.

Mgr. Jíří Lukeš, Ph.D.

 

Dizertačnú prácu Vám po e-mailovom vyžiadaní sprístupníme na EBF UK, Bartókova 8, Bratislava. Kontakt: mokosova@fevth.uniba.sk

V prípade záujmu o skúmanú problematiku a obhajobu dizertačnej práce možno podať najneskôr týždeň pred konaním samotnej obhajoby predsedovi komisie svoje vyjadrenie alebo môžete svoje pripomienky predniesť ústne pri obhajobe.