Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Ivana Belanjiho

Dňa 22. augusta 2022 o 13:00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady EBF UK, Bartókova 8, Bratislava, obhajoba dizertačnej práce Mgr. Ivana Belanjiho.


22. 08. 2022 13.00 hod.

OZNÁMENIE

V zmysle čl. 32 ods. 11 Vnútorného predpisu č. 20/2019 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave v znení neskorších dodatkov a v súlade § 54 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že dňa 22. augusta 2022 o 13:00 h sa koná v zasadacej miestnosti Vedeckej rady EBF UK, Bartókova 8, Bratislava, obhajoba dizertačnej práce Mgr. Ivana Belanjiho.

 

Téma dizertačnej práce: Pastorálna výzva – sexuálne zneužívanie detí a adolescentov

Študijný program: evanjelická teológia

Študijný odbor: teológia

 

Predseda komisie:

prof. Mgr. František Ábel, PhD.

 

Oponenti:

prof. ThDr. Marek Petro, PhD.

doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD.

Mgr. Ladislav Beneš, Dr.

 

Dizertačnú prácu Vám po e-mailovom vyžiadaní sprístupníme na EBF UK, Bartókova 8, Bratislava. Kontakt: mokosova@fevth.uniba.sk

V prípade záujmu o skúmanú problematiku a obhajobu dizertačnej práce možno podať najneskôr týždeň pred konaním samotnej obhajoby predsedovi komisie svoje vyjadrenie alebo môžete svoje pripomienky predniesť ústne pri obhajobe.