Obhajoba dizertačnej práce Bc. Mgr. VALÉRIE TERÉZIE DANČIAKOVEJ

Obhajoba dizertačnej práce sa bude konať dňa 30. júna 2020 o 9:00 hod. na EBF UK v Bratislave, Bartókova 8, Bratislava, miestnosť č. 268 – zasadacia miestnosť VR EBF UK.


11. 06. 2020 16.39 hod.

Vážené dámy, vážení páni,

v súlade s ustanovením § 54 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 40 ods. 10 Vnútorného predpisu č. 20/2017 Úplné znenie vnútorného predpisu č. 8/2013 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 až 4 (ďalej len „študijný poriadok“), pozývam Vás na

 

obhajobu dizertačnej práce

Bc. Mgr. Valérie Terézie Dančiakovej,

študentky dennej formy štúdia

v študijnom odbore teológia v študijnom programe evanjelická teológia

 

na tému

 

Vzťah prítomnosti a budúcnosti v Ježišovej zvesti.

 

Obhajoba dizertačnej práce sa bude konať  dňa 30. júna 2020 o 9:00 hod. na EBF UK
v Bratislave, Bartókova 8, Bratislava, miestnosť č. 268 – zasadacia miestnosť VR EBF UK.

 

Predseda komisie:                  

prof. PhDr. ThDr. PaedDr. Imrich Peres, PhD.

Oponenti dizertačnej práce:              

prof. ThDr. Pavol Farkaš PhD.

prof. ThDr. Pavel Hanes, PhD.

Mgr. Jiří Lukeš, Ph.D.

Školiteľ dizertačnej práce:    

prof. Mgr. František Ábel, PhD.

 

Dizertačnú prácu Vám po e-mailovom vyžiadaní sprístupníme na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave, Bartókova 8, Bratislava, 1. poschodie, miestnosť č. 159 (študijné oddelenie EBF UK v Bratislave; kontakt: mokosova@fevth.uniba.sk). V prípade záujmu o skúmanú problematiku a obhajobu dizertačnej práce možno podať najneskôr týždeň pred konaním samotnej obhajoby predsedovi komisie svoje vyjadrenie, alebo môžete svoje pripomienky predniesť ústne pri obhajobe.

 

S úctou

                                                                                  

                                                                           Mgr. Milan Jurík, PhD.

                                                                                      dekan