Na Prírodovedeckej fakulte UK udelili Cenu a Štipendium dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej

Dňa 18. decembra 2017 sa na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského (PriF UK) v Bratislave uskutočnil slávnostný ceremoniál udeľovania Štipendia a Ceny Dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej za rok 2017. Súčasťou podujatia bolo aj otvorenie nového laboratória genetiky.


Druhý ročník udeľovania ceny bol sponzorovaný Ing. Viliamom Sedlárom na počesť jeho manželky. Dr. Ludmila Sedlárová-Rabanová sa zaslúžila o rozvoj genetiky a evolučnej biológie na Slovensku v druhej polovici 50. rokov 20. storočia. Slávnostný ceremoniál spoločne organizovali dekan  PriF UK doc. RNDr. Milan Trizna, PhD., a občianske združenie Natura.

Do finále súťaže o cenu sa dostali štyria kandidáti. Z nich komisia vybrala tohtoročného laureáta – doc. Dr. Petra Vďačného, PhD., z Katedry zoológie PriF UK. Získal cenu, spojenú s finančnou odmenou za spoluautorstvo série prác venovaných integrovanej analýze fylogenézy vybraných skupín nálevníkov. Na ich základe popísal viaceré evolučné trendy týkajúce sa vzniku nových druhov, ako aj ich vymierania. Ďalší trom navrhovaným kandidátom, ktorí dosiahli v roku 2017 originálne výsledky, sa dekan PriF UK rozhodol udeliť čestné uznanie. Konkrétne: Mgr. Renáta Švubová, PhD., z Katedry fyziológie rastlín PriF UK; Mgr. Andrea Cillingová z Katedry biochémie PriF UK; RNDr. Ján Radvánszky, PhD., z Ústavu klinického a translačného výskumu Biomedicínskeho centra SAV.

Tento rok bola okrem ceny prvýkrát vyhlásená aj súťaž o štipendium, ktoré získala Ing. Silvia Schmidtová z Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV. Trojmesačný pobyt na Department of Pathology, Erasmus Medical Center Rotterdame v laboratóriu prof. Looijenga jej pomôže získať cenné výsledky pre svoj výskum bunkových línií rezistentných voči cisplatine, ako aj získať experimentálne zručnosti, ktoré bude môcť využiť jej domovské laboratórium.

Ceremoniálu predchádzalo slávnostné otvorenie Laboratória Dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej. Laboratórium sa nachádza v priestoroch Katedry genetiky PriF UK a bude miestom pre realizáciu experimentov využívajúcich moderné molekulárno-genetické metódy.

Sponzorovanie vedeckého výskumu a vzdelávania zo súkromných zdrojov bez očakávania finančného návratu je na Slovensku výnimočným aktom. Rozhodnutie Ing. Viliama Sedlára podporovať talentovaných a výnimočných slovenských vedcov a výskum na univerzitnej pôde si preto jednak zasluhuje obdiv a zároveň vzbudzuje nádej, že nájde aj nasledovníkov.