Medzinárodná konferencia Zvesť apoštola Pavla v kontexte judaizmu obdobia druhého chrámu

24. - 26. október 2018 (streda - piatok), Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bartókova 8, Bratislava


Medzinárodná vedecká konferencia „Zvesť apoštola Pavla v kontexte judaizmu obdobia druhého chrámu“ je súčasťou vedeckého projektu „Pavol v kontexte judaizmu – nové perspektívy na Pavla“, ktorý je financovaný Vedeckou grantovou agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied (VEGA 1/0103/18). V širšom kontexte ide o pokračujúci výskum Pavlovej zvesti v kontexte judaizmu obdobia druhého chrámu a jeho komplexít.

Zámerom a hlavnými cieľmi tohto projektu je uviesť tento výskum do slovenského akademického prostredia, nadviazať na jeho výsledky, overiť relevantnosť kľúčových postulátov a hypotéz tejto platformy, ako aj definovať konkrétne možnosti ich využitia v cirkevno-zborovej praxi Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vrátane celospoločenského uplatnenia, zvlášť a predovšetkým v oblasti ekumenického a medzináboženského dialógu.

Účasť na konferencii bola predbežne potvrdená viacerými renomovanými odborníkmi, ktorí sa venujú judaizmu obdobia druhého chrámu vrátane Pavlovej teológie v tomto kontexte, ako napríklad Daniel Boyarin, Jörg Frey, William S. Campbell, Kathy Ehrensperger, Paula Fredriksen a ďalší.

Kontakt v prípade Vášho záujmu o účasť na konferencii:

abelfevth.uniba.sk

Prof. Mgr. František Ábel, PhD.
Katedra Novej zmluvy
EBF UK