Kurz slovenského posunkového jazyka

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK pozýva záujemcov na úvodný kurz slovenského posunkového jazyka.


Termín a rozsah kurzu: Začiatok kurzu je 27. 2. 2017 a koniec kurzu
25. 5. 2017. Kurz bude prebiehať 2-krát do týždňa v pondelok a vo štvrtok v čase od 16.00 do 17.30 hod. Celkový kurz má 44 vyučovacích hodín.  

Miesto kurzu: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Mlynská dolina, Bratislava, pavilón informatiky, seminárna miestnosť I-9.

Limit študentov: Minimálne 7 študentov a maximálne 10 študentov.

Cieľ kurzu: Náplňou kurzu je získanie základných teoretických informácií o gramatike slovenského posunkového jazyka, o kultúre nepočujúcich a hlavne osvojenie si základov slovenského posunkového jazyka, prirodzeného jazyka slovenskej komunity nepočujúcich.

Výučbová metóda: cvičenie; prednáška (iba úvodné dve hodiny)

Vyučovací jazyk: slovenský posunkový jazyk

Lektor: PaedDr. Bc. Roman Vojtechovský

Cieľová skupina: Kurz je určený pre členov akademickej komunity - pedagógov, nepedagogických pracovníkov a študentov UK, teda všetkých tých, ktorí majú o túto oblasť záujem alebo pri svojej práci prichádzajú do kontaktu s nepočujúcimi. Kurz je určený pre začiatočníkov, nie je potrebné poznať slovenský posunkový jazyk teoreticky ani prakticky.

Účastnícky poplatok na kurz: zdarma

Prihlásenie sa na kurz: Môžete sa prihlásiť prostredníctvom emailového kontaktu: roman.vojtechovskyrec.uniba.sk najneskôr do 22. 2. 2016.

Organizátor kurzu: Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK