Konferencia Dva dni s didaktikou matematiky

7. - 8. septembra 2017 (štvrtok - piatok), Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, Mlynská dolina


V dňoch 7. - 8. septembra 2017 sa pod záštitou dekana Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK prof. RNDr. Jozefa Masarika, DrSc., uskutoční druhý ročník konferencie Dva dni s didaktikou matematiky. Konferencia vznikla na podnet českej úspešnej konferencie s rovnomenným názvom, ktorá je organizovaná v Prahe.

Konferencia spája učiteľov matematiky základných a stredných škôl všetkých typov s vysokoškolskými pedagógmi, ktorí vzdelávajú budúcich učiteľov. Učitelia predstavujú svoju prácu, zaujímavé aktivity či zážitky so žiakmi v rámci odborných príspevkov a tvorivých workshopov, čím sa prepájajú všetky úrovne školstva. Univerzitní učitelia môžu tieto sprostredkované poznatky zapojiť do svojich prednášok a priblížiť vysokoškolské vzdelávanie praxi.

V roku 2016 sa konal jubilejný 20. ročník pražskej konferencie a hlavná organizátorka doc. Vondrová sa aktívne zúčastnila prvého ročníka v Bratislave. Týmto činom potvrdila legitimitu vzniku konferencie s rovnakým názvom pre slovenských učiteľov.

Viac informácií TU