Dekanom Právnickej fakulty UK bude opäť doc. Eduard Burda

Dňa 10. októbra 2018 sa na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (PraF UK) uskutočnili voľby kandidáta na dekana PraF UK. Kandidatúru prijali súčasný dekan PraF UK doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., a prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA.


Vo voľbách uspel v 1. kole súčasný dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. Získal 21 hlasov od 27 prítomných členov Akademického senátu PraF UK.

Doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., v roku 2004 absolvoval magisterský študijný program v odbore právo na PraF UK. Po úspešnom rigoróznom konaní (JUDr.) v roku 2006 obhájil v roku 2008 dizertačnú prácu (PhD.) na PraF UK v odbore trestné právo. V roku 2014 sa na Trnavskej univerzite v Trnave habilitoval (doc.). Je autorom viac ako 70 vedeckých prác a dvoch monografií. Je tiež vedúcim autorského kolektívu vedeckého komentára k Trestnému zákonu od nakladateľstva C. H. Beck.

Dekanom sa vo svojom druhom funkčnom období stane po vymenovaní rektorom UK na návrh Akademického senátu PraF UK. Funkčné obdobie dekana PraF UK bude 1. februára 2019 do 31. januára 2023.