Dekanom FMFI UK sa stane prof. Ševčovič

Akademický senát Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (FMFI UK) dňa 3. decembra 2018 zvolil prof. RNDr. Daniela Ševčoviča, DrSc., za nového dekana FMFI UK.


Prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., pôsobí na FMFI UK od roku 1992, od roku 2001 ako docent a od roku 2011 ako profesor. Je garantom a jedným zo zakladateľov študijného programu ekonomicko-finančná matematika a modelovanie, ktorý patrí medzi najúspešnejšie študijné programy na fakulte. Od roku 2015 je vedúcim Katedry aplikovanej matematiky a štatistiky FMFI UK a v súčasnosti pôsobí ako predseda Akademického senátu Univerzity Komenského a podpredseda Slovenskej matematickej spoločnosti. Do funkcie dekana ho vymenuje na návrh Akademického senátu FMFI UK rektor Univerzity Komenského v Bratislave.

Prof. Daniel Ševčovič prevezme vedenie FMFI UK počas funkčného obdobia od 1. februára 2019 do 31. januára 2023.