Dekanom FiF UK bude prof. Martin Slobodník

Akademický senát Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK) zvolil na verejnom zasadnutí dňa 26. novembra 2018 za kandidáta na dekana FiF UK prof. Mgr. Martina Slobodníka, PhD.


Z celkového počtu 30 členov Akademického senátu (AS) FiF UK sa na riadnom zasadnutí AS FiF UK zúčastnilo 29 členov. Akademický senát FiF UK bol počas celého zasadnutia uznášaniaschopný.

AS FiF UK počtom hlasov 20 zvolil za kandidáta na dekana FiF UK prof. Slobodníka. Na voľbu dekana boli splnené všetky podmienky, ktoré stanovuje štatút FiF UK.  

Dekanom sa vo svojom prvom funkčnom období stane po vymenovaní rektorom UK na návrh Akademického senátu FiF UK. Funkčné obdobie dekana FiF UK bude 1. 2. 2019 – 31. 1. 2023.

Životopis prof. Slobodníka