Ako zlepšiť vedu, výskum a vysoké školstvo na Slovensku

Dňa 13. novembra 2019 sa na pôde Slovenskej technickej univerzity konal okrúhly stôl k téme: „Návrhy na zlepšenie vedy, výskumu a vysokého školstva na Slovensku“.


Podujatie zorganizovali rektori štyroch výskumných univerzít (STU, UK, TUKE, UPJŠ), predseda SAV a predseda Učenej spoločnosti Slovenska (UČS) a zúčastnili sa na ňom vrcholní predstavitelia zo štátnej správy, experti a zástupcovia politických strán (SMER-SD, Most-Híd, PS/SPOLU, SaS, Za ľudí, OĽaNO, Dobrá voľba), odborníci na vednú politiku a tiež zástupcovia zamestnávateľov a top inovatívnych firiem na Slovensku.

Cieľom stretnutia bolo predstavenie a vzájomné oboznámenie sa s riešeniami a návrhmi opatrení tak, ako o nich uvažujú jednotliví účastníci stretnutia - kľúčoví aktéri v oblasti vednej politiky na Slovensku.

V úvode stretnutia prezentoval predseda UČS profesor Peter Moczo hlavné východiská pre zlepšenie vedy, výskumu a vysokoškolského vzdelávania. Situáciu označil za veľmi vážnu a zdroje problémov identifikoval v dvoch základných rovinách:

A) Štát zásadne nezlepšil svoj vzťah a podporu vede, výskumu a vzdelávaniu.

Ako tri hlavné problémy v tejto oblasti uviedol: zastaraný (z r. 2005) zákon o štátnej vednej politike, absenciu pravidelného medzinárodného auditu výsledkov výskumu a celkovo nízku finančnú podporu vede, výskumu a vzdelávaniu a jej zlé rozdeľovanie (ovplyvňované aj lokálnymi politickými a ekonomickými záujmami).

B) Vcelku aj v priemere (sú aj svetlé výnimky) si vedci neurobili poriadok vo svojej vedeckej komunite.

Ako tri hlavné problémy v tejto oblasti uviedol: predimenzovanú, atomizovanú a nestratifikovanú/nediverzifikovanú sieť VŠ, predstieranie vedeckej kvality a uplatňovanie rovnostárstva a nevytváranie zdravo konkurenčného a motivujúceho prostredia.

Tento pohľad a rozdelenie súboru príčin kritického stavu bol účastníkmi okrúhleho stola prijatý s porozumením.

Následne sa účastníci v diskusii venovali návrhom, ako situáciu zlepšiť. Peter Moczo odprezentoval návrhy UČS, zástupcovia politických strán prezentovali návrhy, ktoré prinášajú vo svojich programoch a experti priniesli celé spektrum ďalších návrhov opatrení.

Ako hlavné oblasti pre zlepšenie boli diskutované najmä:

 • Potreba väčšej internacionalizácie vedy, výskumu a vysokého školstva
 • Potreba pravidelného auditu výkonov vo vede
 • Potreba stratifikácie/diverzifikácie univerzít, adresná podpora excelentnosti a nastavenie motivačných schém prostredníctvom diverzifikácie financovania VŠ na Slovensku
 • Potreba efektívneho a transparentného využívania eurofondov
 • Potreba dlhodobej koncepcie financovania inštitúcií, grantových agentúr a vedeckých projektov a zvýšenie objemu súťažného financovania vedy a výskumu
 • Potreba motivačných schém pre lepšiu väzbu zamerania absolventov vzdelávania vzhľadom na potreby spoločenskej a hospodárskej praxe
 • Potreba jednotnej vízie a stratégie rozvoja vedy a výskumu v SR.

Diskusia sa viedla v mimoriadne konštruktívnej rovine a zaznelo množstvo koncepčných aj parciálnych návrhov opatrení.

Na záver sa účastníci zhodli na tom, že:

 1. Téma zlepšenia situácie v oblasti vedy, výskumu a vysokého školstva je naliehavá, vyžaduje si zmeny v prístupe, aj odvážne riešenia.
 2. Pre koordinovaný postup je potrebné zlepšiť a udržiavať komunikačné toky medzi jednotlivými aktérmi vednej politiky.
 3. Kľúčom k zlepšeniu je zhoda na dlhodobej koncepcii financovania vedy, výskumu a vysokého školstva.
 4. Veda a výskum má potenciál stať sa rozhodujúcim faktorom pre úspešnú transformáciu hospodárskeho modelu na Slovensku smerom k väčšej konkurencieschopnosti v medzinárodnej súťaži.

---

REKTORI A AKADEMICKÍ FUNKCIONÁRI:

Miroslav Fikar, rektor STU, Pavol Sovák, rektor UPJŠ, Stanislav Kmeť, rektor TUKE, Marek Števček, rektor UK, Pavol Šajgalík, predseda SAV, Peter Moczo, predseda UČS, Peter Samuely, podpredseda SAV

EXPERTI A ZÁSTUPCOVIA ŠTÁTNEJ SPRÁVY:

Andrej Rusnák, GR sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR, Ivica Kvietiková, riaditeľka Inštitútu výskumu a vývoja MZV SR, Michaela Kollárová, riaditeľka odboru finančných nástrojov, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu,

POLITICI:

Vladimír Šucha, PS/SPOLU, Michal Kovács, ZA ĽUDÍ, Miroslav Sopko, OĽANO, Branislav Gröhling, SaS, Tomáš Drucker, DOBRÁ VOĽBA, Ábel Ravasz, MOST-HÍD

HOSTIA:

Palo Luka, prevádzkový riaditeľ ESET, Paulina Böhmerová, ESET Science Award, Pavol Čekan, MultiplexDX , Renáta Hall, riaditeľka projektu To dá rozum, Silvia Pastoreková, riaditeľka Biomedicínske centrum SAV, Daniel Straka, SOVVA