Ako spotrebitelia vnímajú zákaz predaja počas sviatkov

Bratislava 4. júla 2018: Výskumný tím vedcov z odborov sociológia, geografia a marketing z Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej akadémie vied a Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutočnil prieskum percepcií spotrebiteľov na legislatívnu zmenu týkajúcu sa názorov spotrebiteľov na zákaz maloobchodného predaja počas sviatkov. O jeho výsledkoch informovali dňa 4. júla 2018 na tlačovej konferencii doc. František Križan (UK), Mgr. Milan Zeman (SAV) a Dr. Bohumil Búzik (SAV).


Nákupné správanie spotrebiteľov sa v čase a priestore mení. Možno konštatovať, že spotreba v čase narastá a slovenskí spotrebitelia nakupujú čoraz viac, čo sa prejavuje vo finančných ukazovateľoch maloobchodného predaja. 

Taktiež dochádza k zmene v priestore a neoddeliteľnou súčasťou maloobchodného predaja sa stali veľkometrážne maloobchodné prevádzky v podobe supermarketov, hypermarketov alebo nákupných centier koncentrovaných do miest. Otváracie hodiny maloobchodných prevádzok sa prispôsobili zvýšenému dopytu zo strany spotrebiteľov a bežnou súčasťou konzumnej spoločnosti sa stal maloobchodný predaj 7 dní v týždni aj počas dní pracovného pokoja a sviatkov. Spotrebitelia sa tomuto trendu v maloobchode rýchlo prispôsobili a nákup počas víkendov a sviatkov sa pevne zakotvil v konzumnom správaní spotrebiteľov. 

Dňa 1. júna 2017 začala platiť legislatívna novela o zákaze maloobchodného predaja počas sviatkov. V slovenskej spoločnosti sa názory na legislatívnu úpravu rozchádzajú. Skupina spotrebiteľov so zákazom súhlasí, iní spotrebitelia sa k obmedzeniam maloobchodného predaja stavajú kriticky. Doposiaľ však nebol realizovaný rozsiahly interdisciplinárny výskum, ktorý by zhodnotil percepcie spotrebiteľov na celorepublikovej úrovni. 

Výskum odborníkov zo Sociologického ústavu SAV, Katedry regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny (Univerzita Komenského v Bratislave) a Katedry marketingu (Ekonomická univerzita v Bratislave) sa uskutočnil v dňoch 23. – 28. 1. 2018. Do výskumu realizovaného Agentúrou FOCUS sa zapojilo 1012 respondentov. Výskum bol finančne podporený agentúrou APVV v rámci riešenia projektu Konzumná spoločnosť a konzumné regióny. Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti (APVV-16-0232).