Akademický senát UK kategoricky nesúhlasí s návrhom zákona o zlúčení SZU a UK

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave na svojom zasadnutí dňa 28. júna 2017 prijal uznesenie k predloženému návrhu zákona o zlúčení Slovenskej zdravotníckej univerzity a Univerzity Komenského v Bratislave, ktorým vyjadril kategorický nesúhlas s predmetným návrhom.


Uznesenie č. 129/2017

Akademický senát UK
I.
berie na vedomie informáciu rektora UK o predloženom návrhu zákona o zlúčení SZU a UK,
II.
kategoricky nesúhlasí s predloženým návrhom zákona o zlúčení SZU a UK,
III.
žiada jeho stiahnutie z medzirezortného pripomienkového konania,
IV.
požaduje zrušenie SZU s likvidáciou*,
V.
ukladá predsedovi Akademického senátu UK zaslať toto uznesenie ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR a ministrovi zdravotníctva SR.

* Pozn.: V kontexte rokovania Akademického senátu UK je touto časťou uznesenia myslené, že v prípade realizácie zámeru zákona požaduje UK zrušenie SZU právnou formou likvidácie. Podrobnosti budú uvedené v zápisnici zo zasadnutia AS UK.