65. výročie založenia Farmaceutickej fakulty UK

10. októbra 2017 (utorok) o 13.00 hod., Aula Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 1. poschodie


Pri príležitosti 65. výročia založenia Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa dňa 10. októbra 2017 o 13.00 hod. uskutoční v Aule UK slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Farmaceutickej fakulty UK.

Program:

1. Otvorenie akademickej slávnosti
2. Slávnostný príhovor dekana Farmaceutickej fakulty UK prof. PharmDr. Pavla Mučajiho, PhD.
3. Slávnostný príhovor rektora UK prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD.
4. Príhovory hostí
5. Slávnostné odovzdávanie pamätných medailí
6. Ukončenie

***

Samostatná Farmaceutická fakulta vtedajšej Slovenskej univerzity bola zriadená na základe vládneho nariadenia č. 40/1952 Zb. o zmenách v organizácii vysokých škôl zo dňa 19. augusta 1952 s účinnosťou od 1. septembra 1952. Jej prvým dekanom sa stal Ľ. Krasnec.

Viac informácií z histórie fakulty a farmaceutického vzdelávania na Slovensku