2 % z daní pre Univerzitu Komenského

Postup na poukázanie 2 % (3 %) z dane za rok 2014 v prospech Univerzity Komenského v Bratislave prostredníctvom neinvestičného fondu


ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

názov: Univerzita Komenského n. f.
právna forma: neinvestičný fond
sídlo: Šafárikovo nám. 6, 818 06  Bratislava
IČO: 30845831
SID: údaj sa nevyplňuje

PRÁVNICKÁ OSOBA uvádza údaje o vybranom prijímateľovi alebo prijímateľoch priamo v daňovom priznaní do už uvedených špeciálnych kolónok. Ak chce právnická osoba poukázať 2 % z dane, musela/musí darovať v zdaňovacom období (rok 2014, resp. do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane, zvyčajne do 31. 3. 2015) 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (v daňovom priznaní v časti IV. vyplní kolónky 2 a 3). V opačnom prípade môže poukázať iba 1,5 % z dane (v daňovom priznaní v časti IV. vyplní kolónku 4). Poukázať môže aj menej, musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa. Nepodáva už žiadne iné tlačivo.

FYZICKÁ OSOBA, KTORÁ SI SAMA PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE, uvádza údaje o vybranom jednom prijímateľovi priamo v daňovom priznaní do už uvedených kolónok. Minimálna výška poukazovanej sumy v prospech tohto prijímateľa musí byť 3 €; pokiaľ splní túto podmienku, môže poukázať aj menej ako 2 % z dane (čo je maximálna suma). Ak FO odpracovala v roku 2014 dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môže poukázať až 3 % zo zaplatenej dane. Vtedy je povinnou prílohou k Daňovému priznaniu aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Žiadne iné tlačivo už nepodáva.

ZAMESTNANEC, KTORÝ POŽIADAL SVOJHO ZAMESTNÁVATEĽA O VYKONANIE ROČNÉHO ZÚČTOVANIA ZAPLATENÝCH PREDDAVKOV NA DAŇ Z PRÍJMOV, požiada zamestnávateľa o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane. Zo zaplatenej dane si vypočíta 2 %, čo je maximálna suma, ktorú môže v prospech vybraného jedného prijímateľa poukázať. Ak však zamestnanec odpracoval v roku 2014 dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môže poukázať až 3 % zo zaplatenej dane. Vtedy je povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Minimálne to však musí byť 3 €. Zamestnanec vpíše údaje o vybranom jednom prijímateľovi do tlačiva Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane spolu so sumou, ktorú mu chce poukázať. Obe tlačivá (ak poukazuje 3 %, tak 3 tlačivá) doručí na daňový úrad podľa miesta bydliska do 30. apríla 2015.

Tlačivo: Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane (pdf súbor)

• Doplňujúce informácie – „Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane“.
• IČO prijímateľa sa do kolónok vpisuje zľava, ak organizácia nemá uvedený SID, kolónky ostanú prázdne.
• Do kolónky ROK sa píše 2014.
• Číslo účtu prijímateľa sa neuvádza, nakoľko peniaze na účet prevádzajú daňové úrady.