2 % z daní na zmysluplné projekty OZ a spolkov našich fakúlt

31. marec je posledný termín podania prihlášok na viaceré z našich fakúlt, ako aj podávania daňových priznaní fyzických osôb, v rámci ktorých môžete podporiť 2 % z daní zmysluplné projekty. Ak ste si doposiaľ nevybrali, koho chcete podporiť, prinášame vám zopár inšpirácií od ľudí z našich fakúlt. Pripomíname, že zamestnankyne a zamestnanci majú na poukázanie 2 % z dane čas do konca apríla.


31. marec je posledný termín podania prihlášok na viaceré z našich fakúlt, ako aj podávania daňových priznaní fyzických osôb, v rámci ktorých môžete podporiť 2 % z daní zmysluplné projekty. Ak ste si doposiaľ nevybrali, koho chcete podporiť, prinášame vám zopár inšpirácií od ľudí z našich fakúlt. Pripomíname, že zamestnankyne a zamestnanci majú na poukázanie 2 % z dane čas do konca apríla.

Slovenský spolok študentov farmácie

Aj vďaka podpore 2 % z daní usporadúva Slovenský spolok študentov farmácie Kariérne dni farmaceutov, najväčší farmaceutický jobfair s odborným sympóziom na Slovensku či množstvo odborných podujatí ako nadštandardné vzdelávanie pre študentov farmácie. Spolok tiež spolupracuje s medzinárodnými inštitúciami ako EPSA a IPSF a umožňuje študentom účasť na zahraničných stážach a kongresoch. Vydáva kvalitné publikácie ako študentský časopis Farmakoviny, a taktiež usporadúva širokú škálu kultúrnych a športových podujatí

Viac info tu: https://sssf.sk/dvepercenta

Alumni FMFI

Alumni FMFI je druženie študentov, zamestnancov, absolventov a priateľov Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. Prostriedky z 2 % z daní po minulé roky použili na spoločenské akcie na Fakulte ako Majáles, Matfyzácky ples, Kapustnice, 40 rokov Fakulty či tzv. Zlatá promócia alebo prvácke sústredenie. Taktiež podporili zamestnancov organizáciou denných táborov Matfyzáčik. Prostriedky išli aj na športové aktivity napr. dni MFI či na podporu Slovenskej asociácie univerzitného športu.

Viac info tu: https://fmph.uniba.sk/alumni/

Martinský klub medikov

Martinský klub medikov združuje študentov všeobecného lekárstva a tiež študentov nelekárskych študijných odborov Jesseniovej lekárskej fakulty. Medzi najväčšie projekty klubu patrí charitatívny Martinský beh medikov, medzinárodná súťaž MedGames či projekt Zdravie pod kontrolou. Zároveň šíria osvetu v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia, organizujeme vzdelávacie workshopy a semináre, tvoria informačné kampane či edukujú žiakov základných a stredných škôl.

Prostriedky získané z 2 % používajú na zakúpenie pomôcok používaných v rámci vzdelávania študentov a šírenia osvety medzi širokou verejnosťou, akými sú spirometre, rôzne modely či informačné letáčiky. Vďaka finančným darom budujú kvalitný študentský spolok, v ktorom sa môžu študenti naplno rozvíjať a svojou prácou zlepšovať svet.

Viac info tu: https://martinskyklubmedikov.sk/

Spolok právnikov Comenius

Spolok právnikov Comenius je občianske združenie, ktorého cieľom je podporovať aktivity Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PraF UK) v oblastiach ako výchova právnikov, poskytovanie ďalšieho vzdelávania a kontinuálneho vzdelávania, organizovanie vedeckých, odborných a popularizačných podujatí a i. Získané finančné prostriedky budú použité na rekonštrukciu priestorov budovy na Vajanského nábreží č. 10, Bratislava naproti budove PraF UK, ktorá bude slúžiť  na výučbu študentov a ako kancelárie pre zamestnancov PraF UK.

Viac info tu: www.flaw.uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/pravnicka-fakulta-uk/article/venujte-2-z-vasich-dani-z-prijmov/

Študentské divadlo ActofKAA

Študentské divadlo ActofKAA pôsobí na Katedre anglistiky a amerikanistiky už 12. rok. Je primárne spolkom študentov anglistiky a amerikanistiky, ale mnohí členovia divadla sú študenti iných odborov či fakúlt, alebo už vyštudovaní nadšenci ochotníckeho divadla. Divadlu a všetkým aktivitám okolo, ako napríklad šitie kostýmov, montovanie kulís či správe sociálnych sietí, sa členovia venujú vo voľnom čase a z lásky k divadlu. Cez semester pripravujú aspoň jednu celovečernú hru, ktorú odohrajú ku koncu semestra na podujatí známom ako "FestofKAA", teda akýsi festival Katedry anglistiky a amerikanistiky. Tento rok plánujú toto podujatie usporiadať až dvakrát a majú tiež veľké plány ohľadom reorganizácie šatne, kulís, cateringu na FestofKAA-e.

Viac info tu: https://actofkaa.sk/2-2/

OZ Priatelia Bartókovej ulice

EBF UK už roky podporuje OZ Priatelia Bartókovej ulice. „Nie je nám ľahostajné okolie fakulty. Máme eminentný záujem na tom, aby naše okolie vyzeralo esteticky, poskytovalo priestor pre šport, hry, oddych a kontakt s prírodou. Vychádzajúc z toho sme sa spolu s obyvateľmi postavili zámeru vtedajšieho vedenia magistrátu predať priľahlý pozemok a podali žiadosť o zmenu funkčného využitia mestského pozemku a oficiálne vytvorenie parku – oddychovej zóny medzi ulicami Bartókova a Slávičie údolie. Nehostinný priestor tak za posledné roky výrazne ožil a začal lepšie slúžiť potrebám občanov, ale i študentov priľahlého Teologického domova ECAV pri EBF UK v Bratislave. Je miestom stretnutí a oddychu. Za posledné roky boli vysadené stromy, rastliny, kry, ovocné kry, zhotovený a udržiavaný mestský mobiliár. V rámci podpory sa pravidelne zúčastňujeme na brigádach – čistenie okolia, výsadba novej zelene etc,“ približuje Jana Mokošová z Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského.

Viac info tu

 

Ak aj na vašej fakulte funguje podobné združenie či spolok dajte nám vedieť na pruniba.sk.