Na funkciu rektora UK kandidujú traja uchádzači

Bratislava 22. októbra 2014: Na dnešnom zasadnutí Volebnej komisie na voľby kandidáta na funkciu rektora Univerzity Komenského v Bratislave členovia komisie otvorili obálky s návrhmi kandidátov. Podateľňa Rektorátu UK prijala spolu 24 obálok s návrhmi, ktoré bolo možné podať do 22. októbra 2014 do 12.00 hod.


22. 10. 2014 17.29 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Zoznam kandidátov na kandidáta na rektora UK

 

Kandidát:

doc. JUDr. Jozef Čentéš, PhD

Životopis

Programové tézy

Navrhovatelia:

Mgr. Juraj Gedra, PraF UK
prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc., PraF UK
doc. PhDr. Anton Eliáš, PhD., FiF UK
doc. PhDr. Věra Eliášová, PhD., FiF UK
JUDr. Ondrej Laciak, PhD., PraF UK
doc. JUDr. Yvetta Turayová, CSc., PraF UK
doc. JUDr. Ingrid Mencerová, PhD., PraF UK
JUDr. Radovan Blažek, PhD., PraF UK
doc. JUDr. Iveta Fedorovičová, CSc., PraF UK
doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., PraF UK
JUDr. Tomáš Matúška, PhD., PraF UK
doc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD., PraF UK
JUDr. Marek Kordík, LL.M., PhD., PraF UK
doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., PraF UK
JUDr. Matej Smalik, PraF UK
Ing. Mgr. Ondrej Blažo, PhD., PraF UK

 

Kandidát:

prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.

Životopis

Programové tézy

Navrhovatelia:

prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD., LF UK
doc. PhDr. Anton Eliáš, PhD., FiF UK
doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc., LF UK

 

Kandidát:

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Životopis

Programové tézy

Navrhovatelia:

Ing. Róbert Šimončič, CSc., Správna rada UK
Bc. Tomáš Kaščák – FM UK, Správna rada UK
prof. PhDr. Zlatica Plašienková, CSc., FiF UK
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc., FMFI UK
doc. RNDr. Martin Putala, PhD., PriF UK
doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD., PriF UK
doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD., PriF UK
JUDr. Tomáš Charvát, PriF UK
Mgr. Ján Horváth, PriF UK
doc. RNDr. Milan Trizna, PhD., PriF UK
ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD., RKCMBF UK
Ing. Bc. Pavol Frešo, Správna rada UK
doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD., LF UK
prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD., JLF UK
prof. RNDr. Peter Kaplán, CSc., JLF UK
PhDr. Mgr. Simona Kelčíková, PhD., JLF UK
prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc., FM UK
prof. Ing. Ján Rudy, PhD., FM UK

Vyhlásenie volieb na funkciu rektora Univerzity Komenského v Bratislave

Program volieb kandidáta na rektora UK

Diskusia s kandidátmi na funkciu rektora UK