Vedecký časopis Bratislavské lekárske listy získal impakt faktor 1,200

Bratislavské lekárske listy sú najstarším lekárskym odborným a vedeckým časopisom v novodobej histórii Slovenska. V roku 2021 oslávia 100. výročie svojho založenia.


16. 07. 2020 13.49 hod.
Od: Miriam Žiaková

Časopis v nezmenenom rozsahu a periodicite vychádzal aj v najťažších rokoch 2. svetovej vojny. V súčasnosti vychádza pod názvom Bratislava Medical Journal a jeho Impact Factor dosiahol v roku 2019 hodnotu 1,200, čím sa zaraďuje medzi renomované vedecké časopisy v medzinárodnom kontexte. Vedecké práce publikované v časopise sú preto akceptovanou súčasťou habilitačných a inauguračných konaní nielen doma, ale aj v zahraničí. Šéfredaktorom časopisu je od roku 1993 prof. MUDr. Ivan Hulín, DrSc., užší tím odborných redaktorov tvorí 17 domácich a zahraničných odborníkov. Redakčnú radu tvorí 28 klinických a vedeckých pracovníkov z celého sveta, vrátane nositeľa Nobelovej ceny, ktorí sú menovaní dekanom Lekárskej fakulty UK. Časopis je prostriedkom, ktorý umožňuje prienik vedeckých a odborných výsledkov do celého sveta. Vydávanie časopisu je prínosom nielen v oblasti akceptácie Lekárskej fakulty UK, ale aj našich vedeckých škôl a individuálnych pracovníkov. V časopise bolo doteraz uverejnených viac ako 17 500 vedeckých a odborných prác lekárov najmä zo Slovenska a Česka, po roku 1993 z celého sveta. V roku 1991 sa Bratislavské lekárske listy dostali do svetových databáz (Web of Science, Medline, PubMed, Scopus, Thomson Scientific Publications Processing a ďalších) ako prvý časopis zo Slovenska.

<output>Thomson Scientific Publications Processing</output>

História

Bratislavské lekárske listy predstavujú od roku 2012 kultúrne a vedecké dedičstvo Slovenskej republiky v zmysle deklarácie Národnej rady SR 91/2001 Z. z. Založil ich v roku 1921 prof. Kristián Hynek (1879 – 1960), hlavný iniciátor myšlienky založenia Univerzity Komenského v Bratislave a jej prvý rektor, ako súčasť komplexného projektu Lekárskej fakulty UK. Zakladateľ Univerzity Komenského v Bratislave a internista prof. Kristián Hynek vedel, že si medicína vyžaduje kontinuálne celoživotné vzdelávanie. Vychádzal z toho, že učitelia a vedeckí pracovníci na lekárskej fakulte musia mať nielen svoje pracoviská, na ktorých vykonávajú liečebno-preventívnu, vedeckú a pedagogickú činnosť, ale musia mať aj publikačný priestor, ktorý ich skúsenosti rozširuje a uchováva. Tak založil Bratislavské lekárske listy (teraz Bratislava Medical Journal) a zároveň sa stal ich prvým šéfredaktorom. V informačných databázach sú spätne spracované abstrakty i celé práce publikované v časopise od roku 1965 doteraz.

Štatistika

Do redakcie Bratislavských lekárskych listov bolo v roku 2019 doručených 1896 rukopisov. Z toho bolo 159 rukopisov akceptovaných a 1737 zamietnutých.