výberové konanie na miesto odborného asistenta na Katedre filozofie a religionistiky


11. 04. 2022 15.00 hod.

Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta, Bartókova 8, 811 02 Bratislava v zastúpení jej dekanom Mgr. Milanom Juríkom, PhD., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného a pracovného miesta:

odborný asistent na Katedre filozofie a religionistiky

Predpoklady výkonu práce:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore evanjelická teológia
 • akademický titul PhD., alebo ThDr. získaný pred rokom 1997 v odbore evanjelická teológia
 • vedecká a publikačná činnosť v odbore
 • znalosť svetového jazyka slovom aj písmom
 • kanonická misia Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku pre vyučovanie teologických predmetov
 • bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

Predpokladaný nástup: 1. júna 2022

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - (podľa Prílohy č.5 k zákonu č. 553/2003 Z. z. Osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov)

K prihláške do výberového konania je potrebné doložiť:

 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • overené doklady o vzdelaní a požadovaných znalostiach
 • prehľad pedagogických, vedecko-výskumných a organizačných aktivít a prehľad publikácií a citácií za posledných 5 rokov
 • potvrdenie o udelení kanonickej misie
 • vyhlásenie o udelení súhlasu so spracúvaním osobných údajov, čestné vyhlásením o plnej spôsobilosti na právne úkony, výpis z registra trestov nie starším ako tri mesiace.

 

V prihláške uveďte prosím svoju e-mailovú adresu. Výberové konanie sa bude konať formou pohovoru.

Doklady prosíme dodať najneskôr do 29.4.2022 na adresu:

 

Univerzita Komenského v Bratislave

Evanjelická bohoslovecká fakulta

Dekanát

Bartókova 8, 811 02 Bratislava

 

V Bratislave, 11. apríla 2022

 

Mgr. Milan Jurík, PhD., v.r.

dekan fakulty