Vedúci Školiaceho strediska

Žiadosti môžete zasielať do 18. 4. 2024.


25. 03. 2024 16.42 hod.
Od: Oddelenie personálnej práce RUK

Univerzita Komenského v Bratislave, v zastúpení prof. JUDr. Marek Števček, DrSc., rektor, v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta Vedúci Školiaceho strediska.

Náplň práce

 • zabezpečuje vstupné školenia pre nových zamestnancov;
 • zabezpečuje školenia o bezpečnosti informačných systémov a o ochrane osobných údajov;
 • zabezpečuje kompetenčné školenia v používaní informačných systémov UK;
 • zabezpečuje kompetenčné školenia v používaní kancelárskych a iných softvérových nástrojov;
 • zabezpečuje metodickú podporu a pomoc pri príprave školení pre koncových používateľov;
 • zabezpečuje metodickú podporu a školenia pre tvorbu a udržiavanie e-learningových kurzov;
 • zabezpečuje propagáciu vzdelávacieho programu zamestnancov;
 • pomáha zvyšovaniu odborného rastu zamestnancov;
 • vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.

Požiadavky na zamestnanca

Vzdelanie: min. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Prax:

 • min. 3 roky v IT oblasti,
 • prax so systémom pre školenie
 • znalosť konfigurácie a správy moodle

Osobnostná charakteristika

 • výborné komunikačné schopnosti,
 • systematické a analytické myslenie,
 • samostatnosť,
 • dôslednosť,
 • precíznosť,
 • schopnosť stanovovať priority, ciele a zlepšovať výkon pracovného tímu.

Platové náležitosti

od 1179,50 €/mesiac

Uvedený plat je funkčný plat v súlade s ustanoveniami zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý už zohľadňuje aj príplatky (základná zložka mzdy v 9.platovej triede v 1. platovom stupni je 1179,50€)

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré je potrebné zaslať pre zaradenie do výberového konania

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe v slovenskom jazyku,
 • kópia dokladu o najvyššie dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o plnej spôsobilosti na právne úkony,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon danej pozície.

V prípade, ak uchádzač nezašle všetky požadované doklady, na žiadosť o zaradenie do výberového konania sa neprihliada.

Informácie o výberovom konaní

Forma výberového konania: pohovor

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete tu.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi preukazujúcimi plnenie požiadaviek zasielajte na emailovú adresu jana.hardonovauniba.sk alebo v tlačenej podobe na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. č. 6, P.O.Box 440, 814 99 Bratislava; s označením „Výberové konanie: Vedúci Školiaceho strediska“ v termíne do 18. 4. 2024. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada. 

Na výberové konanie budú pozvaní len uchádzači, ktorí spĺňajú stanovené požiadavky a ktorí doručili všetky požadované doklady v stanovenej lehote.