Vedúci Oddelenia stavebných a pomocných prác

Žiadosti môžete zasielať do 28. 09. 2023


07. 09. 2023 13.20 hod.
Od: Oddelenie personálnej práce RUK

Miesto práce: Bratislava
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Platové náležitosti: od 1300€/mesiac

Uvedený plat je funkčný plat v súlade s ustanoveniami zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý už zohľadňuje aj príplatky (základná zložka mzdy v 4. platovej triede v 1. platovom stupni je 779,00€)

Univerzita Komenského v Bratislave, v zastúpení prof. JUDr. Marek Števček, DrSc., rektor, v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta „Vedúci Oddelenia stavebných a pomocných prác“.

 

Náplň práce:

 • vykonáva manažment a dohľad nad realizáciou drobných stavieb, stavebných úprav, udržiavacích prác;
 • vykonáva práce pri plánovaných rozvojových zámeroch a všetky druhy pomocných prác (najmä murárskych, maliarskych, kovoobrábačských, tesárskych, vodoinštalačných, kúrenárskych, záhradníckych);
 • zabezpečenie údržby vnútro areálových komunikácii a parkovísk ŠD vrátane zimnej údržby podliehajúcej techniky a mechanizácie na to určenej;
 • vykonáva správu a údržbu striech budov ŠD, vykonáva kontrolu a čistenie striech, vpustí dažďovej vody a odkvapových žľabov a zvodov (najmä odstraňovanie náletových drevín, snehu a námrazy z kritických, život, zdravie alebo majetok ohrozujúcich častí, natieranie plechových a ostatných kovových častí, opravy oplechovania; opravy porušenej hydroizolácie striech);
 • zabezpečuje odborný doprovod zástupcov nájomcov striech počas obhliadky a zásahu (operátori);
 • vykonáva záhradkárske práce, kosenie trávnikov a strihanie kríkov s použitím malej mechanizácie starostlivosť a údržbu o zeleň, zabezpečuje výrub a výsadbu drevín a ostatnej zelene, parkové úpravy, orezmi a výrubom zabezpečuje bezpečnosť v areáloch ŠD, komunikuje s dotknutými úradmi vo veciach povolení potrebných k tejto činnosti;
 • spolupracuje pri realizácií nových exteriérových športovísk a ich príslušenstva;
 • vykonáva a zabezpečuje terénne úpravy, zemné práce rôzneho druhu;
 • vykonáva ďalšie úlohy a činnosti.

 

Požiadavky na zamestnanca:

Vzdelanie:

stredoškolské s maturitou

Prax:

5 rokov v oblasti stavebných prác a

1 rok v riadiacej pozícii

Osobnostná charakteristika:

 • riadiace a organizačné schopnosti,
 • samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť,
 • schopnosť stanovovať priority, ciele a zlepšovať výkon pracovného tímu.

 

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré je potrebné zaslať pre zaradenie do výberového konania:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe v slovenskom jazyku,
 • kópia dokladu o najvyššie dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o plnej spôsobilosti na právne úkony,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon danej pozície.

 

Informácie o výberovom konaní

Forma výberového konania: pohovor

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na https://uniba.sk/ochrana-osobnych-udajov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi preukazujúcimi plnenie požiadaviek zasielajte na emailovú adresu jana.hardonovauniba.sk alebo v tlačenej podobe na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. č. 6, P.O. Box 440, 814 99 Bratislava; s označením „Výberové konanie: Oddelenie stavebných a pomocných prác“ v termíne do 28. 09. 2023.