Vedúci Oddelenia prevádzky Družba

Žiadosti môžete zasielať do 14. 06. 2024


20. 05. 2024 12.22 hod.
Od: Oddelenie personálnej práce RUK

Univerzita Komenského v Bratislave, v zastúpení prof. JUDr. Marek Števček, DrSc., rektor, v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta „Vedúci Oddelenia prevádzky Družba“.

 

Náplň práce

 • komplexne spravuje ubytovacie kapacity (obsadené aj neobsadené) a ostatné interiérové priestory ŠD Družba;
 • zabezpečuje komplexnú správu inventáru ubytovacích priestorov;
 • zabezpečuje evidenciu inventáru a označovanie inventáru inventárnymi číslami,
 • zabezpečuje inventárne zoznamy na izbách a kontroly inventáru;
 • vedie evidenciu stavu izieb a inventáru v elektronickej centrálnej databáze;
 • zabezpečuje dopĺňanie chýbajúceho inventáru na izby, výmenu starého, prípadne poškodeného inventára/majetku;
 • zabezpečuje výmenu inventáru a v súčinnosti s príslušným oddelením opravy inventáru;
 • ukladá priestupkové opatrenia a sankcie v zmysle internátneho poriadku a zmluvy o ubytovaní (napr. pri strate/poškodení/zničení inventáru);
 • komplexne zabezpečuje logistiku inventáru ubytovacích priestorov a ostatných interných priestorov ŠD (príjem inventáru na príslušný sklad, presuny medzi ubytovacími kapacitami alebo medzi skladmi inventárov, alebo priestormi ŠD, presuny do určených izieb/priestorov/kancelárií a pod.);
 • komplexne zabezpečuje skladové hospodárstvo inventáru, jeho odborné uskladnenie, kontroluje stav skladových zásob inventáru a zabezpečuje ich doplnenie pri poklese zásob na úroveň minimálnych rezerv pre zabezpečenie riadnej prevádzky;
 • zabezpečuje efektívne a hospodárne nakladanie s inventárom, predkladá: požiadavky na nákup inventáru, opravy inventáru, návrhy na vyradenie/odbornú likvidáciu inventáru;
 • vykonáva riadne aj mimoriadne inventarizácie majetku v súčinnosti s referátom evidencie majetku;
 • komplexne zabezpečuje sklad posteľnej bielizne, vedie sklad posteľnej bielizne, zabezpečuje posteľnú bielizeň pre ubytovaných, jej pranie;
 • vedie sklady Oddelenia prevádzky Družba;
 • vykonáva kategorizáciu, oceňovanie a označovanie tovaru pri prevzatí, ukladanie a skladovanie;
 • spracováva agendu skladovej evidencie vrátane príjemiek, výdajok, objednávok a kontrolných listov;
 • zabezpečuje kontroly stavu skladových zásob a ich doplnenie pri poklese zásob na úroveň minimálnych rezerv pre zabezpečenie riadnej činnosti Oddelenia prevádzky Družba;
 • predkladá požiadavky na nákup materiálu a tovaru;
 • zabezpečuje odborné uskladnenie materiálu, tovarov, výrobkov a bielizne prijatej na sklad;
 • opravuje a upravuje všetky textílie pre UK;
 • zabezpečuje vyhotovenie výrobkov z textílií pre potreby UK;
 • zabezpečuje upratovanie všetkých interných priestorov ŠD Družba (interne a externe) a následne kontroluje upratovacie práce;
 • vykonáva pravidelné kontroly a činnosti na zabezpečenie prevádzkyschopnosti neobsadených/neprevádzkovaných ubytovacích kapacít (realizuje vizuálne prehliadky priestorov, prevetranie, napustenie sifónu a pod.);
 • kontroluje dodržiavanie hygieny u ubytovaných osôb v zmysle ustanovení internátneho poriadku;
 • zabezpečuje pravidelné hygienické kontroly ubytovacích priestorov v zmysle ustanovení internátneho poriadku u ubytovaných osôb;
 • zabezpečuje dokumentáciu k vykonaným hygienickým kontrolám (písomné záznamy, fotodokumentácia a pod.);
 • ukladá priestupkové opatrenia a sankcie v zmysle internátneho poriadku a zmluvy o ubytovaní;
 • vykonáva následné kontroly odstránenia zistených hygienických nedostatkov;
 • plánuje a vykonáva dezinsekčné a deratizačné postreky, rieši podnety týkajúce sa hygieny, nahlásenia hlodavcov a hmyzu, zabezpečuje kontrolnú činnosť počas dezinsekčných a deratizačných prác;
 • samostatne prešetruje škodové udalosti, spracováva podklady a vyjadrenia pre škodovú komisiu za Oddelenie prevádzky Družba;
 • podieľa sa na obhliadkach na mieste technických havárií, alebo iných poškodeniach zariadení alebo častí objektov študentského domova;
 • vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.

 

Požiadavky na zamestnanca

Vzdelanie:

stredoškolské s maturitou

Prax:

min. 3 roky nepretržite v oblasti poskytovania správy a prevádzky budov, areálov, skladov, facility manažmentu, resp. príbuzného odboru a skúsenosť v riadiacej pozícii

Osobnostná charakteristika:

 • riadiace a organizačné schopnosti,
 • výborné komunikačné schopnosti,
 • samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť,
 • schopnosť pracovať v stresových situáciách
 • schopnosť stanovovať priority, ciele a zlepšovať výkon pracovného tímu.

V prípade, ak uchádzač nezašle všetky požadované doklady, na žiadosť o zaradenie do výberového konania sa neprihliada.

 

Platové náležitosti:

od 1300€/mesiac

Uvedený plat je funkčný plat v súlade s ustanoveniami zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý už zohľadňuje aj príplatky (základná zložka mzdy v 3. platovej triede v 1. platovom stupni je 736,50€)

 

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré je potrebné zaslať pre zaradenie do výberového konania

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe v slovenskom jazyku,
 • kópia dokladu o najvyššie dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o plnej spôsobilosti na právne úkony,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon danej pozície.

 

Informácie o výberovom konaní

Forma výberového konania: pohovor

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na https://uniba.sk/ochrana-osobnych-udajov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi preukazujúcimi plnenie požiadaviek zasielajte na emailovú adresu jana.hardonovauniba.sk alebo v tlačenej podobe na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. č. 6, P.O.Box 440, 814 99 Bratislava; s označením „Výberové konanie: Oddelenie prevádzky Družba“ v termíne do 14.06.2024. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada.

Na výberové konanie budú pozvaní len uchádzači, ktorí spĺňajú stanovené požiadavky a ktorí doručili všetky požadované doklady v stanovenej lehote.