Vedúci Oddelenia personálnej práce

Žiadosti môžete zasielať do 18. 8. 2023


28. 07. 2023 11.12 hod.
Od: Oddelenie personálnej práce RUK

Miesto práce: Bratislava
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Mzdové podmienky (brutto): 1 400 EUR/mesiac
Uvedený plat je funkčný plat v súlade s ustanoveniami zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý už zohľadňuje aj príplatky (základná zložka mzdy v 7. platovej triede v 1. platovom stupni je 884,50€)

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Univerzita Komenského v Bratislave, v zastúpení prof. JUDr. Marek Števček, DrSc., rektor, v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta "Vedúci Oddelenia personálnej práce".

 • vykonáva personálnu administratívu v súlade s pracovnoprávnou legislatívou a vnútornými predpismi UK;
 • zadáva, aktualizuje a udržiava personálne údaje v programe SAP;
 • komplexne spracováva personálnu agendu spojenú so vznikom, zmenami a skončením pracovného pomeru, následne zabezpečuje archivácie osobných spisov a personálnych dokumentov v zmysle platných predpisov za personálnu oblasť RUK;
 • spolupracuje s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad práce“) pri obsadzovaní pracovných pozícií a v súvislosti so zamestnávaním občanov tretích krajín;
 • spracováva agendu majetkového priznania a agendu spojenú s plnením povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím;
 • inzeruje voľné pracovné miesta, zabezpečuje písomnú komunikáciu s uchádzačmi o pracovné miesta, vedie pohovory pre obsadenie pracovných miest zamestnancov RUK;
 • organizuje výberové konania na obsadenie pracovných miest na RUK v súlade s vnútornými predpismi UK, vykonáva administratívnu prípravu a realizáciu výberových konaní;
 • vedie agendu vymenovania vedúcich zamestnancov RUK, dekanov fakúlt a riaditeľov ďalších súčastí UK;
 • vypracováva podklady pre tvorbu kolektívnej zmluvy, spolupracuje pri spravovaní sociálneho fondu na RUK, vypracováva podklady k vyplateniu príspevkov zo sociálneho fondu pri pracovných a životných výročiach zamestnancov RUK;
 • spracováva evidenciu dochádzky zamestnancov RUK, zadáva všetky údaje týkajúce sa evidencie dochádzky do SAP, pripravuje podklady pre spracovanie miezd a pre výdaj stravného;
 • spolupracuje so Sociálnou poisťovňou, so zdravotnými poisťovňami, úradom práce, vykonáva prihlasovania, odhlasovania a nahlasovanie zmien za zamestnancov v pracovnom pomere, spolupracuje so zdravotnými poisťovňami a Sociálnou poisťovňou pri spracovaní dokladov zamestnancov na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke a spolupracuje so zdravotnými poisťovňami pri zmene poisťovní;
 • vykonáva administratívu spojenú s evidovaním, nahlasovaním, spracovaním údajov a ich nahrávaním do programu SAP, týkajúcich sa práceneschopností a ošetrovného v súlade s platným zákonom o sociálnom poistení;
 • poskytuje poradenstvo zamestnancom RUK v personálnych otázkach, vyhotovuje potvrdenia a ďalšie podklady za personálnu oblasť, spolupracuje s organizačnými útvarmi RUK z hľadiska personálnych záležitostí;
 • vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.

 

Zamestnanecké výhody, benefity

 • 5 dní platenej dovolenky
 • 7,5 hod. denný pracovný čas
 • stabilné zamestnanie na hlavný pracovný pomer
 • príspevok na III. pilier DDS
 • MultiSport karta
 • finančná odmena pri pracovných a životných výročiach
 • možnosť využiť rekreácie v rekreačnom zariadení na Richňave a v Modre - Harmónii a v Modre - Piesok.

 

Informácie o výberovom konaní

Forma výberového konania: pohovor

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré je potrebné zaslať pre zaradenie do výberového konania:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe v slovenskom jazyku,
 • kópia dokladu o najvyššie dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o plnej spôsobilosti na právne úkony,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon danej pozície.

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na https://uniba.sk/ochrana-osobnych-udajov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi preukazujúcimi plnenie požiadaviek zasielajte na emailovú adresu nadezda.fondrkovauniba.sk alebo v tlačenej podobe na adresu:
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. č. 6, P.O.Box 440, 814 99 Bratislava; s označením „Výberové konanie: Oddelenie personálnej práce“ v termíne do 18. 08. 2023.


Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Ostatné znalosti

Microsoft Excel - PokročilýMicrosoft Word - PokročilýSAP - PokročilýMicrosoft Outlook - Pokročilý

Prax na pozícii/v oblasti

personalistika

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • riadiace a organizačné schopnosti,
 • samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť,
 • schopnosť stanovovať priority, ciele a zlepšovať výkon pracovného tímu
 • 1 rok praxe na riadiacej pozícií

 

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Nadežda Fondrková
E-mail: nadezda.fondrkova@uniba.sk