Vedúci Oddelenia personálneho a mzdového pre študentské domovy

Žiadosť o zaradenie do výberového konania môžete zasielať do 18. 8. 2023.


28. 07. 2023 10.50 hod.
Od: Oddelenie personálnej práce RUK

Miesto práce: Bratislava
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Mzdové podmienky (brutto): Od 1 400 EUR/mesiac
Uvedený plat je funkčný plat v súlade s ustanoveniami zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý už zohľadňuje aj príplatky (základná zložka mzdy v 7. platovej triede v 1. platovom stupni je 884,50€)

 

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Univerzita Komenského v Bratislave, v zastúpení prof. JUDr. Marek Števček, DrSc., rektor, v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta „Vedúci Oddelenia personálneho a mzdového pre študentské domovy“

Náplň práce:

 • vykonáva personálnu administratívu v súlade s pracovno-právnou legislatívou a vnútornými predpismi UK;
 • zadáva, aktualizuje a udržiava personálne údaje v programe SAP;
 • komplexne spracováva personálnu agendu spojenú so vznikom, zmenami a skončením pracovného pomeru, následne zabezpečuje archiváciu osobných spisov a personálnych dokumentov v zmysle platných predpisov;
 • spolupracuje s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny pri obsadzovaní pracovných pozícií, v súvislosti so zamestnávaním občanov tretích krajín, pri hromadnom prepúšťaní a iných zákonných dôvodoch;
 • spracováva agendu spojenú s plnením povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím;
 • inzeruje voľné pracovné miesta, zabezpečuje písomnú komunikáciu s uchádzačmi o pracovné miesta, organizuje a administratívne pripravuje pohovory pre obsadenie voľných pracovných miest zamestnancov;
 • organizuje výberové konania na obsadenie pracovných miest v súlade s vnútornými predpismi UK, vykonáva administratívnu prípravu a realizáciu výberových konaní;
 • vedie agendu vymenovania vedúcich zamestnancov;
 • vypracováva podklady pre tvorbu kolektívnej zmluvy, spolupracuje pri spravovaní sociálneho fondu, vypracováva podklady pre vyplatenie príspevkov pri pracovných a životných výročiach zamestnancov;
 • spracováva evidenciu dochádzky zamestnancov, zadáva všetky údaje týkajúce sa evidencie dochádzky do programu SAP, vrátane neprítomností zamestnanca (čerpanie materskej/rodičovskej dovolenky, práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, neplatené voľno a iné dôvody neprítomnosti);
 • pripravuje podklady pre spracovanie miezd, pre poskytovanie príspevku na stravovanie, príspevku na rekreácie a príspevkov zo sociálneho fondu;
 • spolupracuje so Sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami, Úradom práce, vykonáva prihlasovania, odhlasovania a nahlasovanie zmien za zamestnancov v pracovnom pomere, spolupracuje so zdravotnými poisťovňami a Sociálnou poisťovňou pri spracovaní dokladov zamestnancov na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke, spolupracuje so zdravotnými poisťovňami pri zmene poisťovní;
 • vykonáva administratívu spojenú s evidovaním, nahlasovaním spracovaním údajov a ich nahrávaním do programu SAP týkajúcich sa práceneschopností a ošetrovného v súlade s platnými zákonmi o sociálnom poistení;
 • poskytuje poradenstvo zamestnancom v personálnych otázkach, vyhotovuje potvrdenia a ďalšie podklady za personálnu oblasť, spolupracuje s organizačnými útvarmi z hľadiska personálnych záležitostí;
 • vedie centrálny register uzavretých dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a vykonáva prihlasovanie, odhlasovanie a zmeny za zamestnancov vykonávajúcich prácu na dohody do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní;
 • sleduje čerpanie schválených dotácií, vyhodnocuje a usmerňuje čerpanie mzdových prostriedkov podľa položiek, zdroja financovania a funkčnej a ekonomickej klasifikácie a účelu ich použitia;
 • vypracováva reporty z finančného informačného systému (ďalej len „FIS“) pre potreby riadenia v oblasti ľudských zdrojov, spracúva údaje, podklady a analytické materiály pre rozhodovanie Vedenia UK a pre MŠVVaŠ SR pripravuje podklady za zamestnancov a čerpanie mzdových prostriedkov do výročných správ o hospodárení a o činnosti UK;
 • vykonáva mesačné, štvrťročné a ročné komplexné štatistické výkazníctvo za oblasť čerpania mzdových prostriedkov a počtov zamestnancov ako podklad pre RUK na ďalšie spracovanie údajov za UK, pre orgány štátnej štatistiky a MŠVVaŠ SR;
 • zabezpečuje uplatňovanie tarifných sústav a nadtarifných zložiek platov v súlade so zákonmi o odmeňovaní zamestnancov a ostatnými právnymi predpismi platnými v uvedenej oblasti;
 • zabezpečuje spracovanie všetkých mzdových náležitostí zamestnancov za personálnu oblasť vo FIS (tarifný plat, osobné príplatky, príplatky za riadenie, príplatky za zmennosť, odmeny, príplatky za nočnú prácu, za sobotu a nedeľu, sviatok, plat za prácu nadčas vrátanej jej sledovania a evidencie v súlade s príslušnými právnymi predpismi), spolu s nahratím údajov funkčnej a ekonomickej klasifikácie podľa zdrojov financovania v súlade s oprávneniami v programe;
 • zabezpečuje likvidovanie odmien zamestnancov za práce na základe uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, eviduje a kontroluje počet odpracovaných hodín za práce na dohody v súlade s povolenými limitmi;
 • zabezpečuje mesačnú likvidáciu platov a peňažných náležitostí zamestnancov, spracúva podklady na prevody platov na účty zamestnancov;
 • spracováva, sleduje a kontroluje limity za prácu nadčas, príplatky za prácu v sobotu a nedeľu, vo sviatok, nárok na príplatky za zmennosť a pracovnú pohotovosť;
 • zabezpečuje agendu odvodových povinností do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne, zabezpečuje agendu doplnkového dôchodkového poistenia;
 • spracúva výkazy pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a dôchodkové správcovské spoločnosti;
 • podieľa sa na mesačných a ročných uzávierkach miezd a na riešení problémov vzniknutých pri mesačnom spracovaní miezd, podieľa sa na spracovaní výkazníctva pre Sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne a Finančnú správu SR;
 • spracúva mesačné prehľady a ročné hlásenia o dani z príjmu zo závislej činnosti a daní z príjmu vyberané zrážkou za personálnu oblasť Mlyny;
 • vystavuje a zasiela potvrdenia zamestnancom o zdaniteľnej mzde;
 • vykonáva zrážky zo mzdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a ďalšie podľa rozhodnutia súdnych alebo správnych orgánov, prípadne podľa dohôd so zamestnancami;
 • vystavuje potvrdenia zamestnancom pri skončení pracovného pomeru pre prepočet dôchodkov a ďalšie potvrdenia požadované zamestnancami a Sociálnou poisťovňou v súlade s právnymi predpismi;
 • vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.

Prax
5 rokov v oblasti personalistiky a/alebo ekonomiky práce, miezd a 1 rok v riadiacej pozícii

 

 

Informácie o výberovom konaní

Forma výberového konania: pohovor

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré je potrebné zaslať pre zaradenie do výberového konania:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe v slovenskom jazyku,
 • kópia dokladu o najvyššie dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o plnej spôsobilosti na právne úkony,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon danej pozície.

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na https://uniba.sk/ochrana-osobnych-udajov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi preukazujúcimi plnenie požiadaviek zasielajte na emailovú adresu jana.hardonovauniba.sk alebo v tlačenej podobe na adresu:
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. č. 6, P.O.Box 440, 814 99 Bratislava; s označením „Výberové konanie: Oddelenie personálne a mzdové pre študentské domovy“ v termíne do 18. 08. 2023.

 

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Prax na pozícii/v oblasti

personalistiky, ekonomiky práce, miezd

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • riadiace a organizačné schopnosti,
 • samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť,
 • schopnosť stanovovať priority, ciele a zlepšovať výkon pracovného tímu.

 

Kontakt

Kontaktná osoba: JUDr. Jana Hardoňová
E-mail: jana.hardonovauniba.sk