Vedúci Oddelenia medzinárodných vzťahov

Žiadosti môžete zasielať do 10. 05. 2024.


16. 04. 2024 15.35 hod.
Od: Oddelenie personálnej práce

Univerzita Komenského v Bratislave, v zastúpení prof. JUDr. Marek Števček, DrSc., rektor, v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta „Vedúci Oddelenia medzinárodných vzťahov“.

Miesto výkonu práce: Bratislava
Rozsah úväzku: plný úväzok
Platové náležitosti:  1800 €/mesiac

Uvedený plat je funkčný plat v súlade s ustanoveniami zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý už zohľadňuje aj príplatky (základná zložka mzdy v 7.platovej triede v 1. platovom stupni je 973,00€)

 

Náplň práce

 • zabezpečuje vyslania a prijatia v rámci medzinárodných a univerzitných dohôd;
 • vybavuje zahraničnú korešpondenciu RUK v rozsahu spolupráce s partnerskými univerzitami a ďalšími inštitúciami v zahraničí;
 • zabezpečuje prijatia oficiálnych zahraničných hostí a delegácií na UK, participuje na organizovaní medzinárodných konferencií, kolokvií, seminárov a prednáškových vystúpení hostí na pôde UK, dbá na dodržiavanie protokolu a spoločenskej etikety v podmienkach UK;
 • reprezentuje UK v zahraničí na odborných seminároch, konferenciách a pod.;
 • zabezpečuje vysielanie členov Vedenia UK, zamestnancov RUK a zamestnancov súčastí UK do zahraničia;
 • poskytuje fakultám UK najnovšie informácie týkajúce sa vzťahov UK so zahraničím,
 • sprostredkúva ponuky pre rozširovanie spolupráce a informácie ohľadom mobilít pre zamestnancov aj študentov UK;
 • zodpovedá za eviduje platné medzinárodné zmluvy UK s partnermi v zahraničí do systému elektronickej evidencie zmlúv podľa osobitného predpisu; posudzuje a zodpovedá za obsah uzatváraných medzinárodných zmlúv
 • metodicky riadi a participuje poradensky na medzinárodnej projektovej spolupráci;
 • spravuje a aktualizuje webovú stránku (aj v anglickom jazyku) so všetkými relevantnými informáciami pre realizáciu medzinárodnej spolupráce na všetkých úrovniach UK;
 • zabezpečuje agendu prijímania a vysielania zahraničných študentov, pedagógov, výskumníkov a stážistov v oblasti legislatívy, najmä z tretích krajín;
 • zbiera dáta o podmienkach vstupu na územie SR pre cudzincov, najmä z tretích krajín;
 • zisťuje a sprostredkúva podmienky legalizácie pobytu cudzincov podľa účelu pobytu v SR a podľa krajín pôvodu;
 • spracúva a sprístupňuje relevantnú dokumentáciu v anglickom jazyku,
 • udržiava aktívne kontakty s konzulárnymi oddeleniami Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Úradom hraničnej a cudzineckej polície prezídia Policajného zboru (ďalej len „úrad“);
 • udržiava aktívny kontakt s veľvyslanectvami, agentúrami pre medzinárodnú spoluprácu a združeniami, v ktorých je UK členom;
 • vybavuje skupinové termíny na úrade pre UK;
 • získava a sprostredkúva relevantné informácie ohľadom poistenia a zdravotnej starostlivosti pre cudzincov na území SR;
 • poskytuje servisné služby a informácie ohľadom pobytu cudzincov a ich rodinných príslušníkov na UK priamo alebo prostredníctvom fakúlt UK, týkajúce sa najmä zamestnávania rodinných príslušníkov, možností predškolského a školského vzdelávania, možnosti štúdia slovenského jazyka;
 • vytvára jednotnú koncepciu minimálnych podmienok pre prijímanie cudzincov v rámci UK (podmienky na pracovisku, proces prijímania a uvedenia do kolektívu);
 • vytvára schémy krízového managementu v rámci študentských mobilít;
 • zverejňuje relevantné informácie na webových stránkach Oddelenia medzinárodných vzťahov;
 • poskytuje poradenstvo pre fakulty UK;
 • sleduje geopolitickú situáciu vo svete a vyhľadáva teritóriá pre získanie potenciálnych záujemcov s ohľadom na študijnú ponuku a personálne možnosti UK;
 • vypracúva v spolupráci s fakultami UK a s Oddelením pre vzťahy s verejnosťou na RUK jednotný koncept propagácie UK a rotácie na progresívnych veľtrhoch.


Požiadavky na zamestnanca

Vzdelanie:

min. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Prax:

 • min 5. rokov v oblasti medzinárodných vzťahov, medzinárodnej spolupráce, medzinárodných projektov, resp. podobnej oblasti

Jazykové požiadavky:

 • Anglický jazyk – C1 (podľa SERR)

Osobnostná charakteristika:

 • výborné komunikačné schopnosti,
 • systematické a analytické myslenie,
 • samostatnosť,
 • dôslednosť,
 • schopnosť stanovovať priority, ciele a zlepšovať výkon pracovného tímu.


Zoznam požadovaných dokladov, ktoré je potrebné zaslať pre zaradenie do výberového konania

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe v slovenskom jazyku,
 • kópia dokladu o najvyššie dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o plnej spôsobilosti na právne úkony,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon danej pozície.

V prípade, ak uchádzač nezašle všetky požadované doklady, na žiadosť o zaradenie do výberového konania sa neprihliada.

 

Informácie o výberovom konaní

Forma výberového konania: pohovor

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na https://uniba.sk/ochrana-osobnych-udajov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi preukazujúcimi plnenie požiadaviek zasielajte na emailovú adresu jana.hardonovauniba.sk alebo v tlačenej podobe na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. č. 6, P.O.Box 440, 814 99 Bratislava; s označením „Výberové konanie: Vedúci Oddelenia medzinárodných vzťahov“ v termíne do 10.05.2024. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada.

Na výberové konanie budú pozvaní len uchádzači, ktorí spĺňajú stanovené požiadavky a ktorí doručili všetky požadované doklady v stanovenej lehote.