Vedúci Oddelenia infraštruktúry IKT

Žiadosti môžete zasielať do 18. 04. 2024


25. 03. 2024 10.06 hod.
Od: Oddelenie personálnej práce RUK

Univerzita Komenského v Bratislave, v zastúpení prof. JUDr. Marek Števček, DrSc., rektor, v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta Vedúci Oddelenia infraštruktúry IKT.

Náplň práce

a) komplexne spravuje centrálne poskytované IKT služby v rozsahu určenom Katalógom služieb Integrovaného informačného a komunikačného systému UK;

b) zodpovedá za prevádzku a rozvoj kostry univerzitnej počítačovej siete vrátane

 • diagnostikovania a odstraňovania prevádzkových porúch;
 • dlhodobého monitorovania a vyhodnocovania funkčnosti, zaťaženia a výskytu porúch kostry univerzitnej počítačovej siete a sieťových zariadení;
 • informovania používateľov o vážnejších problémoch v kostre univerzitnej počítačovej siete prostredníctvom CePIT a webového sídla súčasti UK;

c) zaisťuje aktualizáciu dokumentácie o topológii kostry univerzitnej počítačovej siete, o jej zariadeniach a ich konfigurácii;

d) zodpovedá za správnosť hardvérových aj softvérových zmien v kostre univerzitnej počítačovej siete;

e) komunikuje s používateľmi univerzitnej počítačovej siete a s ďalšími subjektami, ktoré môžu mať vplyv na prevádzku univerzitnej počítačovej siete;

f) zaisťuje starostlivosť o hardvér v správe CIT UK, vrátane monitorovania výkonu, pravidelného zálohovania, inštalácie aktualizácií a optimalizačné práce;

g) metodicky usmerňuje správcov sietí na fakultách;

h) vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.

Požiadavky na zamestnanca

Vzdelanie:
min. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Prax

 • min. 3 roky v IT oblasti,
 • prax s infraštruktúrou,
 • skúsenosti s vmware a weeam

Osobnostná charakteristika

 • výborné komunikačné schopnosti,
 • systematické a analytické myslenie,
 • samostatnosť,
 • dôslednosť,
 • precíznosť,
 • schopnosť stanovovať priority, ciele a zlepšovať výkon pracovného tímu.

Platové náležitosti

od 1179,50 €/mesiac

Uvedený plat je funkčný plat v súlade s ustanoveniami zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý už zohľadňuje aj príplatky (základná zložka mzdy v 9.platovej triede v 1. platovom stupni je 1179,50€)

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré je potrebné zaslať pre zaradenie do výberového konania:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe v slovenskom jazyku,
 • kópia dokladu o najvyššie dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o plnej spôsobilosti na právne úkony,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon danej pozície.

V prípade, ak uchádzač nezašle všetky požadované doklady, na žiadosť o zaradenie do výberového konania sa neprihliada. 

Informácie o výberovom konaní

Forma výberového konania: pohovor

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na https://uniba.sk/ochrana-osobnych-udajov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi preukazujúcimi plnenie požiadaviek zasielajte na emailovú adresu jana.hardonovauniba.sk alebo v tlačenej podobe na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. č. 6, P.O.Box 440, 814 99 Bratislava; s označením „Výberové konanie: Vedúci Oddelenia infraštruktúry IKT“ v termíne do 18. 04. 2024. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada.

Na výberové konanie budú pozvaní len uchádzači, ktorí spĺňajú stanovené požiadavky a ktorí doručili všetky požadované doklady v stanovenej lehote.