Vedúci Oddelenia financovania

Žiadosti môžete zasielať do 27. 02. 2024


05. 02. 2024 12.18 hod.
Od: Oddelenie personálnej práce

Miesto práce: Bratislava
Typ pracovného pomeru: plný úväzok
Platové náležitosti:  od 1600€/mesiac

Uvedený plat je funkčný plat v súlade s ustanoveniami zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý už zohľadňuje aj príplatky (základná zložka mzdy v 8. platovej triede v 1. platovom stupni je 1076,00€)

Univerzita Komenského v Bratislave, v zastúpení prof. JUDr. Marek Števček, DrSc., rektor, v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta „Vedúci Oddelenia financovania“.

Náplň práce:

 • koordinuje obeh účtovných dokladov, postup ich spracovania;
 • sleduje finančný vzťah UK k štátnemu rozpočtu, plnenie plánu výnosov a nákladov UK;
 • sleduje stav a pohyb finančných prostriedkov na účtoch a vo fondoch a poskytuje ich finančno-vecný prehľad a sleduje priebeh realizácie jednotlivých projektov;
 • realizuje controlling za RUK a UK;
 • vykonáva pokladničné operácie a hotovostný tuzemský a zahraničný platobný styk, pravidelne dopĺňa pokladničnú hotovosť podľa predpokladaných denných výdavkov za RUK;
 • prijíma, vydáva a eviduje ceniny a prísne zúčtovateľné tlačivá, kontroluje formálnu správnosť a overuje pokladničné doklady a oprávnenosť podpisov za RUK;
 • vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.

 

Požiadavky na zamestnanca:

Vzdelanie:

min. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Prax:

 • min. 5 rokov oblasti účtovníctva a 
 • skúsenosť v riadiacej pozícii alebo v zastupovaní vedúceho pracovníka

Osobnostná charakteristika:

 • riadiace a organizačné schopnosti,
 • výborné komunikačné schopnosti,
 • samostatnosť,
 • dôslednosť,
 • precíznosť,
 • systematickosť,
 • schopnosť stanovovať priority, ciele a zlepšovať výkon pracovného tímu.

 

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré je potrebné zaslať pre zaradenie do výberového konania:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe v slovenskom jazyku,
 • kópia dokladu o najvyššie dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o plnej spôsobilosti na právne úkony,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon danej pozície.

Informácie o výberovom konaní

Forma výberového konania: pohovor

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na https://uniba.sk/ochrana-osobnych-udajov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi preukazujúcimi plnenie požiadaviek zasielajte na emailovú adresu jana.hardonova@uniba.sk alebo v tlačenej podobe na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. č. 6, P.O.Box 440, 814 99 Bratislava; s označením „Výberové konanie: Vedúci Oddelenia financovania“ v termíne do 27. 2. 2024