Vedúci Oddelenia energetiky a revízií

Žiadosti môžete zasielať do 28. 09. 2023.


07. 09. 2023 13.41 hod.
Od: Oddelenie personálnej práce RUK

Miesto práce: Bratislava
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Platové náležitosti:  od 1300€/mesiac

Uvedený plat je funkčný plat v súlade s ustanoveniami zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý už zohľadňuje aj príplatky (základná zložka mzdy v 3. platovej triede v 1. platovom stupni je 763,50€)

Univerzita Komenského v Bratislave, v zastúpení prof. JUDr. Marek Števček, DrSc., rektor, v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta „Vedúci Oddelenia energetiky a revízií“.

 

Náplň práce:

 • komplexne bilancuje dodávky, zabezpečuje meranie spotreby energie (elektrina, teplo, plyn) a vody, kontroluje ich racionálne využitie;
 • pripravuje a sleduje zmluvy na dodávku elektrickej energie, plynu, dodávku vody, poistné;
 • navrhuje riešenia v oblasti hospodárenia s energiami s cieľom znížiť energetickú náročnosť prevádzky;
 • zabezpečuje oblasť energetiky a revízií a tepelného hospodárstva;
 • zabezpečuje dodávky jednotlivých druhov energií a služieb a ich hospodárne využívanie;
 • pripravuje podklady na refakturáciu nákladov na energie iným organizáciám, nájomcom sídliacim v objektoch ŠD;
 • vedie agendu a dokumentáciu v oblasti el. zariadení, plynu, tepla, vody a výťahov;
 • zabezpečuje najmä energetické hospodárstvo a súvisiace revízne služby;
 • zabezpečuje servisné činnosti, zabezpečuje revízie, odborné skúšky a odborné prehliadky vyhradených technických zariadení (elektrických, tlakových, zdvíhacích a plynových);
 • posudzuje zhotovenie a opravy elektrických rozvodov po odbornej stránke;
 • vykonáva nákup, opravy a údržbu elektrospotrebičov;
 • spracúva podklady na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác a na zabezpečenie zmluvných vzťahov na dodávateľov servisných činností a služieb;
 • vykonáva obsluhu, údržbu a servisné prehliadky elektrických zariadení, vzduchotechnických a klimatizačných;
 • vykonáva kontrolu a údržbu zdrojov núdzového osvetlenia a evidenciu jeho testov, udržiavanie elektropožiarnej signalizácie v prevádzkyschopnom stave, zabezpečuje kontroly elektronického požiarneho systému a evakuačného domáceho rozhlasu;
 • zabezpečuje funkčnosť parkovacích turniketov, zariadení kontrolovaných vjazdov ich opravy a údržbu v rozsahu NN a mechanických častí;
 • vykonáva rozborovú a hodnotiacu činnosť energetickej agendy;
 • riadi a zabezpečuje prevádzku tepelného hospodárstva;
 • pripravuje a dojednáva bilanciu elektrickej energie, vody a plynu;
 • dozerá na prevádzku výmenníkových staníc a kotolní;
 • zabezpečuje dodávanie tepla do jednotlivých objektov ŠD;
 • zabezpečuje riadenie, prevádzku a servis výmenníkových staníc a kotolní;
 • vykonáva pravidelnú údržbu, opravu a rekonštrukciu na výmenníkových staniciach a kotolní;
 • zabezpečuje pravidelné servisné prehliadky systémov merania a regulácie dodávateľským spôsobom;
 • vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.

Požiadavky na zamestnanca:

Vzdelanie:

stredoškolské bez maturity
stredoškolské s maturitou

Prax:

5 rokov v oblasti elektroinštalačných prác a

1 rok v riadiacej pozícii

Osvedčenie podľa § 22 vyhlášky 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

Osobnostná charakteristika:

 • riadiace a organizačné schopnosti,
 • samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť,
 • schopnosť stanovovať priority, ciele a zlepšovať výkon pracovného tímu.

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré je potrebné zaslať pre zaradenie do výberového konania:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe v slovenskom jazyku,
 • kópia dokladu o najvyššie dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o plnej spôsobilosti na právne úkony,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon danej pozície.

Informácie o výberovom konaní

Forma výberového konania: pohovor

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na https://uniba.sk/ochrana-osobnych-udajov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi preukazujúcimi plnenie požiadaviek zasielajte na emailovú adresu jana.hardonovauniba.sk alebo v tlačenej podobe na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. č. 6, P.O. Box 440, 814 99 Bratislava; s označením „Výberové konanie: Oddelenie Energetiky a revízií“ v termíne do 28. 09. 2023 .