Vedúci Odboru technického rozvoja

Žiadosti môžete zasielať do 28. 09. 2023.


06. 09. 2023 15.00 hod.
Od: Oddelenie personálnej práce

Miesto práce: Bratislava
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Platové náležitosti: od 1600€/mesiac

Uvedený plat je funkčný plat v súlade s ustanoveniami zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý už zohľadňuje aj príplatky (základná zložka mzdy v 8. platovej triede v 1. platovom stupni je 1076,00€)

Univerzita Komenského v Bratislave, v zastúpení prof. JUDr. Marek Števček, DrSc., rektor, v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta „Vedúci Odboru technického rozvoja“

 

Náplň práce

 

 • vykonáva plán a dohľad nad realizáciou drobných stavieb, stavebných úprav a zásahov, udržiavacích prác pri starostlivosti o zeleň;
 • vykonáva plán a dohľad nad stolárskymi prácami a nastavuje plán stolárskej výroby,
 • schvaľuje a eviduje objednávky na servisné práce, tovar, služby a iné;
 • zabezpečuje technickú dokumentáciu od externých partnerov, dohliada za pravidelné vedenie servisných kníh a realizáciu skúšok, prehliadok a revízií;
 • zabezpečuje skladové hospodárstvo odboru;
 • zadáva požiadavky na nákup potrebných materiálov, spracúva podklady na obstarávanie tovarov, služieb a prác a na zabezpečenie zmluvných vzťahov s dodávateľmi;
 • vedie evidenciu OOPP a k tomu prislúchajúcu agendu;
 • vedie evidenciu zdravotníckych vybavení (lekárničky) a bezpečnostných kariet naskladnených tovarov a materiálov, kariet BOZP;
 • pripravuje podklady za OTR pre OCOZ podľa zadaní jednotlivých oddelení;
 • zabezpečuje oblasť energetiky a revízií;
 • poskytuje súčinnosť a podklady oddeleniu nájmov a podnikateľskej činnosti na stanovenie zálohových platieb za služby a energií do zmlúv o nájme pre budovy v areáli ŠD a kontroluje správnosť kalkulácie výšky zálohových platieb za služby a energie pri uzatváraní zmlúv o nájme;
 • vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.

 

Požiadavky na zamestnanca

Vzdelanie:

vysokoškolské II. stupňa

Prax:

5 rokov v oblasti technickej správy a

1 rok v riadiacej pozícii

Osobnostná charakteristika:

 

 • riadiace a organizačné schopnosti,
 • samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť,
 • schopnosť stanovovať priority, ciele a zlepšovať výkon pracovného tímu.

  

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré je potrebné zaslať pre zaradenie do výberového konania:

 

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe v slovenskom jazyku,
 • kópia dokladu o najvyššie dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o plnej spôsobilosti na právne úkony,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon danej pozície.

 

Informácie o výberovom konaní

Forma výberového konania: pohovor

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na https://uniba.sk/ochrana-osobnych-udajov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi preukazujúcimi plnenie požiadaviek zasielajte na emailovú adresu jana.hardonovauniba.sk alebo v tlačenej podobe na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. č. 6, P.O.Box 440, 814 99 Bratislava; s označením „Výberové konanie: Odbor technického rozvoja“ v termíne do 28. 09. 2023.