Riaditeľ Útvaru legislatívy a právnych služieb

Žiadosti môžete zasielať do 29. 02. 2024


05. 02. 2024 12.51 hod.
Od: Oddelenie personálnej práce RUK

Miesto práce: Bratislava
Druh pracovného pomeru: Plný úväzok
Platové náležitosti:  od 1076,00 €/mesiac

Základná zložka mzdy v súlade s ustanoveniami zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v 8.platovej triede v 1. platovom stupni je 1076,00€. K základnej zložke mzdy bude priznaný osobný príplatok, resp. príplatok za riadenie v zmysle Platového poriadku Univerzity Komenského.

Univerzita Komenského v Bratislave, v zastúpení prof. JUDr. Marek Števček, DrSc., rektor, v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta Riaditeľ Útvaru legislatívy a právnych služieb 

Náplň práce:

a) pripravuje v spolupráci s vecne príslušnými útvarmi návrhy vnútorných predpisov UK, ich zmeny a dodatky v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi normami;

b) metodicky usmerňuje realizáciu a aplikáciu všeobecne záväzných právnych noriem na konkrétne prípady;

c) vykonáva metodický výklad všeobecne záväzných predpisov a vnútorných predpisov UK;

d) vypracúva pripomienky k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov v súčinnosti s vecne príslušnými útvarmi;

e) vypracúva na podnet Akademického senátu UK (ďalej len „AS UK“) odborné stanoviská k predpisom predkladaným do AS UK (štatúty fakúlt UK, študijné poriadky fakúlt UK a pod.);

f) zabezpečuje spoluprácu s odborovou organizáciou UK, poskytuje právnu súčinnosť pri tvorbe návrhu kolektívnej zmluvy a jej dodatkov;

g) zabezpečuje evidenciu a distribúciu platných celouniverzitných vnútorných predpisov; poskytuje údaje o vnútorných predpisoch UK do informačného systému na internetovej stránke UK;

h) zabezpečuje evidenciu organizačných poriadkov súčastí UK a ich dodatkov;

i) v spolupráci s vecne príslušnými útvarmi vypracováva, pripomienkuje, dopĺňa a upravuje návrhy zmlúv uzatváraných na RUK z právneho hľadiska, s výnimkou zmlúv uzatváraných v rámci verejného obstarávania a zmlúv týkajúcich sa dodávok tovarov, služieb a prác tretími stranami;

j) z právneho hľadiska overuje náležitosti vybraných zmlúv, ktoré sú vyhotovené na súčastiach UK a súčasťami UK predkladané rektorovi na podpis;

k) pripravuje právne úkony pri prevode majetku UK (kúpne, darovacie, zámenné zmluvy) a podania na kataster nehnuteľností v rámci dispozitívnych úkonov s nehnuteľnosťami;

l) vymáha pohľadávky na podnet Oddelenia riadenia financií;

m) vedie súdne spory vyplývajúce z vecnej pôsobnosti RUK;

n) vedie evidenciu zmlúv uzatváraných v rámci RUK (okrem zmlúv pracovnoprávnych, projektových, medzinárodných, zmlúv uzatváraných v rámci verejného obstarávania a zmlúv týkajúcich sa dodávok tovarov, služieb a prác tretími stranami) a vybraných zmlúv uzatváraných v rámci súčastí UK v súlade s osobitným vnútorným predpisom UK;

o) spracúva schválené organizačné zmeny do podoby vnútorných predpisov;

p) zabezpečuje odosielanie pošty týkajúcej sa právnej agendy prostredníctvom elektronickej schránky UK;

q) zabezpečuje zmenu údajov v Živnostenskom registri SR alebo v Obchodnom registri SR na základe požiadaviek a podnetov vecne príslušných útvarov;

r) poskytuje právnu súčinnosť týkajúcu sa ubytovania a inej právnej agendy na študentských domovoch, ak ju nezabezpečujú iné príslušné útvary;

s) vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.

 

Požiadavky na zamestnanca:

Vzdelanie:

min. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Prax:

právna prax min. 5 rokov.

Osobnostná charakteristika:

 • znalosť právnych predpisov,
 • riadiace a organizačné schopnosti,
 • výborné komunikačné schopnosti,
 • systematické a analytické myslenie,
 • samostatnosť,
 • dôslednosť,
 • precíznosť,
 • schopnosť stanovovať priority, ciele a zlepšovať výkon pracovného tímu.

 

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré je potrebné zaslať pre zaradenie do výberového konania:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe v slovenskom jazyku,
 • kópia dokladu o najvyššie dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o plnej spôsobilosti na právne úkony,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon danej pozície.

 

Informácie o výberovom konaní

Forma výberového konania: pohovor

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na https://uniba.sk/ochrana-osobnych-udajov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi preukazujúcimi plnenie požiadaviek zasielajte na emailovú adresu jana.hardonovauniba.sk alebo v tlačenej podobe na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. č. 6, P.O.Box 440, 814 99 Bratislava; s označením „Výberové konanie: Riaditeľ Útvaru legislatívy a právnych služieb“ v termíne do 29. 2. 2024