Riaditeľ Úseku pre študentské domovy

Žiadosti môžete zasielať do 27. 2. 2024.


05. 02. 2024 15.49 hod.
Od: Oddelenie personálnej práce RUK

Hľadáme riaditeľa najväčších slovenských vysokoškolských internátov! Máme ambíciu ponúkať kvalitné ubytovanie, ale aj s tým súvisiace služby, vrátane bohatého komunitného života, nielen pre študentov, ale aj pre širokú verejnosť.

Ak ste proštudentsky orientovaný, dynamický, máte proaktívny prístup k práci, radi prichádzate s novými nápadmi a návrhmi, nebojíte sa výziev, neváhajte nám poslať Váš životopis. Vašou náplňou práce bude prevádzkové riadenie ubytovacích zariadení Univerzity Komenského v Bratislave – Mlynov UK a Družby UK (približne 9 000 lôžok). 

Univerzita Komenského v Bratislave, v zastúpení prof. JUDr. Marek Števček, DrSc., rektor, v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta „Riaditeľ  Úseku pre študentské domovy“.

Miesto práce: Bratislava
Druh pracovného pomeru: Plný úväzok

Platové náležitosti:  od 2000 €/mesiac

Uvedený ponúkaný plat je funkčný plat podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý zohľadňuje priznanie príplatkov k tarifnému platu. (základná zložka mzdy v 9.platovej triede v 1. platovom stupni je 1179,50€) 

Náplň práce:

 1. Komplexne zabezpečuje úlohy/činnosti súvisiace s ubytovaním pre študentov, zamestnancov, hostí a verejnosť.
 2. Zodpovedá za materiálno-prevádzkové zabezpečenie študentských domovov.
 3. Riadi prevádzkové odbory študentských domovov.
 4. Komplexne zabezpečuje údržbárske, opravárenské a upratovacie práce, správu budov a areálov študentských domovov.
 5. Zodpovedá za implementovanie stratégie/dlhodobého zámeru UK vo všetkých oblastiach svojho pôsobenia, navrhuje krátkodobé aj dlhodobé stratégie rozvoja študentských domovov.
 6. Navrhuje stratégie a marketingové aktivity v rámci komerčného ubytovania počas leta a hotelového ubytovania.
 7. Zabezpečuje sledovanie príjmov za ubytovanie a poskytnuté služby od ubytovaných študentov, hostí hotela, ako aj od zamestnancov, resp. iných subjektov.
 8. Vykonáva koncepčnú činnosť za študentské domovy vo všetkých oblastiach svojho pôsobenia.
 9. Zodpovedá za účelné využívanie ubytovacích kapacít a ostatných služieb ubytovaných.
 10. Kontroluje dodržiavanie ubytovacích, prevádzkových procesov v rámci študentských domovov.

 

Požiadavky na zamestnanca:

Požadované vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa

Požadované jazykové znalosti: Anglický jazyk - Mierne pokročilý B2

Požadovaná prax: aspoň štyri (4) roky v riadiacej pozícii

Ostatné znalosti: Microsoft Office – Pokročilý

Osobnostná charakteristika:

 • Riadiace a rozhodovacie schopnosti.
 • Silné organizačné a komunikačné schopnosti.
 • Analytické myslenie.
 • Schopnosť stanovovať priority, ciele a zlepšovať výkon pracovného tímu študentských domovov.
 • Flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, schopnosť pracovať v stresových situáciách.

 

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré je potrebné zaslať pre zaradenie do výberového konania:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe v slovenskom jazyku,
 • kópia dokladu o najvyššie dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o plnej spôsobilosti na právne úkony,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon danej pozície.

 

Informácie o výberovom konaní

Forma výberového konania: pohovor

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na https://uniba.sk/ochrana-osobnych-udajov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi preukazujúcimi plnenie požiadaviek zasielajte na emailovú adresu jana.hardonovauniba.sk alebo v tlačenej podobe na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. č. 6, P.O.Box 440, 814 99 Bratislava; s označením „Výberové konanie: Riaditeľ  Úseku pre študentské domovy“ v termíne do 27. 2. 2024.