Hlavný kontrolór – vedúci Útvaru vnútornej kontroly

Žiadosti môžete zasielať do 29.02.2024.


05. 02. 2024 17.13 hod.
Od: Oddelenie personálnej práce RUK

Miesto práce: Bratislava
Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Platové náležitosti: od 1076,00 €/mesiac

Základná zložka mzdy v súlade s ustanoveniami zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v 8.platovej triede v 1. platovom stupni je 1076,00€. K základnej zložke mzdy bude priznaný osobný príplatok, resp. príplatok za riadenie v zmysle Platového poriadku Univerzity Komenského.

Univerzita Komenského v Bratislave, v zastúpení prof. JUDr. Marek Števček, DrSc., rektor, v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta „Hlavný kontrolór – vedúci Útvaru vnútornej kontroly“.

Náplň práce:

 • vypracúva plán kontrolných činností na príslušný kalendárny rok;
 • organizuje a vykonáva kontrolu finančných a správnych úkonov na UK v súlade s plánom kontrolných činností na príslušný kalendárny rok;
 • organizuje a vykonáva raz za dva roky vnútorný audit UK v spolupráci s Úsekom kvality a rozvoja;
 • spolupracuje pri výkone kontrolných činností s príslušnými orgánmi verejnej moci alebo inými subjektmi vykonávajúcimi kontrolu;
 • vykonáva vybavovanie sťažností, oznámení, podnetov a petícií zamestnancov UK, ale aj iných fyzických a právnických osôb, ak sa tieto týkajú úloh a činností, ktoré UK alebo jej súčasť zabezpečuje;
 • vykonáva úlohy a činnosti podľa osobitného predpisu súvisiace s ochranou oznamovateľov protispoločenskej činnosti;
 • vykonáva úlohy a činnosti podľa osobitného predpisu pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu;
 • vykonáva sporadické kontroly zákaziek s nízkou hodnotou podľa osobitného predpisu na UK a súčastiach UK;
 • kontroluje plnenie opatrení vyplývajúcich z vykonaných kontrol;
 • upozorňuje rektora na nedodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, osobitne pri nakladaní s dotačnými a nedotačnými prostriedkami UK (vrátane prostriedkov EÚ), ako aj s majetkom UK;
 • vypracúva ročnú správu o výsledkoch kontrol v súlade s plánom kontrolných činností na príslušný kalendárny rok;
 • zabezpečuje vydávanie rozhodnutí v prvom stupni vo veciach týkajúcich sa žiadostí o sprístupnenie informácií;
 • vedie evidenciu žiadostí o sprístupnenie informácií a zabezpečuje vybavenie týchto žiadostí prostredníctvom príslušných odborných útvarov;
 • vypracúva ročnú informáciu o vybavovaní sťažností a iných podaní v zmysle osobitného predpisu;
 • vedie centrálnu evidenciu sťažností a petícií na UK;
 • vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.

Požiadavky na zamestnanca:

Vzdelanie: min. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Prax: min. 5 rokov v kontrolnej činnosti.

Osobnostná charakteristika:

 • znalosť právnych predpisov, najmä predpisov týkajúcich sa finančnej kontroly a vnútorného auditu, rozpočtových a príspevkových organizácií, účtovníctva, kontroly a vybavovania sťažností a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov,
 • riadiace a organizačné schopnosti,
 • výborné komunikačné schopnosti,
 • systematické a analytické myslenie,
 • samostatnosť,
 • dôslednosť,
 • precíznosť,
 • schopnosť stanovovať priority, ciele a zlepšovať výkon pracovného tímu.

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré je potrebné zaslať pre zaradenie do výberového konania:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe v slovenskom jazyku,
 • kópia dokladu o najvyššie dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o plnej spôsobilosti na právne úkony,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon danej pozície.

Informácie o výberovom konaní

Forma výberového konania: pohovor

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na https://uniba.sk/ochrana-osobnych-udajov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi preukazujúcimi plnenie požiadaviek zasielajte na emailovú adresu jana.hardonovauniba.sk alebo v tlačenej podobe na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. č. 6, P.O.Box 440, 814 99 Bratislava; s označením „Výberové konanie: Hlavný kontrolór - Vedúci Útvaru vnútornej kontroly“ v termíne do 29. 2. 2024.