Vedúci Oddelenia vrátnej služby pre študentské domovy

Žiadosti môžete zasielať do 14. 06. 2024


20. 05. 2024 12.51 hod.
Od: Oddelenie personálnej práce RUK

Univerzita Komenského v Bratislave, v zastúpení prof. JUDr. Marek Števček, DrSc., rektor, v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta Vedúci Oddelenia vrátnej služby pre študentské domovy“.

 

Náplň práce:

 • zabezpečuje nepretržitú vrátnu službu na vrátniciach študentských domovov;
 • kontroluje vstupy a vstupujúcich do objektov, kontroluje výstupy a vystupujúcich z objektov;
 • zabraňuje vstup nepovoleným osobám a nepovolenému vjazdu vozidiel,
 • poskytuje informácie návštevníkom a ubytovaným osobám;
 • eviduje návštevy;
 • zabezpečuje dohľad nad prechodom turniketov, kontrolných stanovíšť;
 • vykonáva kontrolu vynášania a vnášania nábytku, zariadení a ostatného majetku;
 • zabezpečuje nepretržité monitorovanie interiéru a exteriéru prostredníctvom kamerového systému a pravidelných pochôdzok;
 • eviduje príchod a odchod zamestnancov na pracovisko a z pracoviska v mimopracovnej dobe;
 • zabezpečuje dodržiavanie vnútorných a všeobecne záväzných právnych noriem v priestoroch ubytovacieho zariadenia, najmä internátneho poriadku;
 • eviduje a dokumentuje disciplinárne priestupky spáchané proti internátnemu poriadku;
 • ukladá priestupkové opatrenia a sankcie v zmysle internátneho poriadku a zmluvy o ubytovaní;
 • zabezpečuje kontroly a obchôdzky ubytovacej časti aj celého areálu študentského domova;
 • prijíma a eviduje hlásenia o incidentoch (napr. výpadky dodávok energií, poruchy zariadení, porušenia internátneho poriadku, iné udalosti), zabezpečuje dokumentáciu k incidentom (písomné záznamy, fotodokumentácia a pod.);
 • nahlasuje a oznamuje požiare, poruchy výťahov, incidenty v prípade ich vzniku,
 • vykonáva bezprostredné postupy a opatrenia na zamedzenie ohrozenia na zdraví alebo živote osôb a/alebo zamedzenie poškodenia majetku, v prípade potreby súčinnosti zabezpečuje informovanosť vecne príslušných pracovísk, zabezpečuje uplatnenie postupov vyplývajúcich z požiarnych a poplachových smerníc a požiarneho evakuačného plánu;
 • vykonáva dohľad nad dodržiavaním vnútro areálového dopravného režimu, zabezpečuje komunikáciu s príslušnými orgánmi policajného zboru,
 • komplexne zabezpečuje kľúčový režim, eviduje ich príjem, výdaj, zabezpečuje ich bezpečnú úschovu; zabezpečuje doplňovanie kľúčov a ich označovanie, vykonáva ich kontrolu a inventarizáciu;
 • zabezpečuje príjem/výdaj posteľnej bielizne v mimo prevádzkovom čase skladu posteľnej bielizne a vedie o tom evidenciu;
 • zabezpečuje ubytovanie v mimo prevádzkovom čase ubytovacích oddelení a oddelenia hotelového ubytovania a vykonáva práce a služby s tým spojené vrátane vedenia evidencie;
 • vyberá poplatky a vykonáva kontrolu pravosti bankoviek na zariadení na to určenom a zodpovedá za prípadné zistené nedostatky s tým súvisiace;
 • vydáva inventár, ktorý sa zapožičiava ubytovaným a vedie o tom evidenciu;
 • kontroluje bezpečnostné a signalizačné zariadenia;
 • obsluhuje a kontroluje zabezpečovacie a monitorovacie zariadenia;
 • samostatne prešetruje škodové udalosti, spracováva podklady a vyjadrenia pre škodovú komisiu;
 • vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.

 

Požiadavky na zamestnanca

Vzdelanie:

stredoškolské s maturitou

Prax:

min. 3 roky nepretržite v oblasti vrátnej služby alebo bezpečnostnej služby a skúsenosť v riadiacej pozícii

Osobnostná charakteristika:

 • riadiace a organizačné schopnosti,
 • výborné komunikačné schopnosti,
 • samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť,
 • schopnosť pracovať v stresových situáciách
 • schopnosť stanovovať priority, ciele a zlepšovať výkon pracovného tímu.

 

Platové náležitosti:

od 1300€/mesiac

Uvedený plat je funkčný plat v súlade s ustanoveniami zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý už zohľadňuje aj príplatky (základná zložka mzdy v 4. platovej triede v 1. platovom stupni je 779,00€)

 

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré je potrebné zaslať pre zaradenie do výberového konania

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe v slovenskom jazyku,
 • kópia dokladu o najvyššie dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o plnej spôsobilosti na právne úkony,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon danej pozície.

V prípade, ak uchádzač nezašle všetky požadované doklady, na žiadosť o zaradenie do výberového konania sa neprihliada.

 

Informácie o výberovom konaní

Forma výberového konania: pohovor

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na https://uniba.sk/ochrana-osobnych-udajov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi preukazujúcimi plnenie požiadaviek zasielajte na emailovú adresu jana.hardonovauniba.sk alebo v tlačenej podobe na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. č. 6, P.O.Box 440, 814 99 Bratislava; s označením „Výberové konanie: Oddelenie vrátnej služby pre študentské domovy“ v termíne do 14.06.2024. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada.

Na výberové konanie budú pozvaní len uchádzači, ktorí spĺňajú stanovené požiadavky a ktorí doručili všetky požadované doklady v stanovenej lehote.