Inauguračná prednáška doc. JUDr. Juraja Vačoka, PhD.

11. februára 2020 (utorok) o 14.00 hod. v Amfiteátri (stará budova, 2. poschodie)


14. 01. 2020 10.17 hod.

 

Dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty oznamuje, že sa

dňa 11. februára 2020 (utorok) o 14.00 hod.

na verejnom zasadnutí Vedeckej rady 
Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,

na  Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte,
Šafárikovo nám. č. 6, v AMFITEÁTRI (stará budova, 2. poschodie)

uskutoční vo veci konania na vymenovanie za profesora,

verejná inauguračná prednáška
doc. JUDr. Juraja Vačoka, PhD.,

 z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,
Katedry správneho a environmentálneho práva, 

na tému „Uplatňovanie kasačného princípu pri preskúmavaní rozhodnutí správnych orgánov

v odbore správne právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.4.).